Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. ĮV-540

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. ĮV-436

redakcija)

TEISĖS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Neteko galios nuo 2019-01-01.

3. Neteko galios nuo 2019-01-01.

II. PASKIRTIS

4. Personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių personalo valdymą, įgyvendinimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje (toliau – ministerija) užtikrinimui ir padėti formuoti ir įgyvendinti ministerijos politiką personalo valdymo klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

           5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – žmogiškųjų išteklių valdyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

           6. Valstybės tarnautojas, einantis Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

           6.1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;

           6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, darbo santykius, kultūros įstaigų veiklą;

           6.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir su šiais įstatymais susijusius kitus teisės aktus, Viešųjų įstaigų įstatymą, Biudžetinių įstaigų įstatymą;

           6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

           6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;

           6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

           6.7. mokėti rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

           6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.9. būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

           7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

           7.1. dalyvauja rengiant ar rengia teisės aktų, susijusių su ministerijos vidaus tvarka, Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir su šiais įstatymais susijusių kitų teisės aktų įgyvendinimu, projektus;

7.2. prisideda prie ministerijos žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimo ir vystymo politikos bei organizacinės kultūros formavimo, įgyvendinimo ir tobulinimo;

7.3. atlieka personalo procesų efektyvumo vertinimą, nustato personalo valdymo veiklos rodiklius, analizuoja jų siekiamas reikšmes;

7.4. analizuoja personalo kaitos priežastis ir tendencijas, teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl personalo poreikio planavimo bei kertinių pareigybių pakeičiamumo užtikrinimo;

7.5. atlieka personalo valdymo funkcijas, susijusias su ministerijai pavaldžių įstaigų (teatrų ir koncertinių įstaigų) vadovų tarnybos teisiniais santykiais – konkursų dėl priėmimo į pareigas organizavimu, metinių veiklos užduočių nustatymu ir jų vertinimo koordinavimu;

7.6. dalyvauja rengiant ministerijos administracijos struktūrą, pareigybių (etatų) sąrašą, teikia pasiūlymus dėl pareigybių (etatų) sąrašo pakeitimo ir papildymo;

7.7. kartu su padalinių vadovais rengia Ministerijos administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, derina juos, tikslina ir teikia juos tvirtinimui;

7.8. organizuoja ir koordinuoja konkursus į valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir kultūros atašė pareigas;

7.9. surenka ir analizuoja ministerijos valstybės tarnautojų mokymų poreikį, kartu su padalinių vadovais rengia metinius valstybės tarnautojų mokymo planus, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą bei atlieka kitus su mokymu, pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, koordinavimu susijusius veiksmus;

7.10. palaiko ryšius su mokslo ir studijų bei kvalifikacijos kėlimo įstaigomis, teikia ministerijos vadovybei ir padalinių vadovams pasiūlymus dėl ministerijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, valstybės tarnautojų karjeros planavimo, organizuoja ministerijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir rengia reikalingus dokumentus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

7.11. kaupia, sistemina bei analizuoja informaciją apie mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimą;

7.12. organizuoja ir koordinuoja naujai priimtų darbuotojų adaptacijos procesą ministerijoje;

7.13. organizuoja kasmetinį ir neeilinį valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį kasmetinį veiklos vertinimą bei užtikrina tinkamą vertinimo procedūros įgyvendinimą;

7.14. dalyvauja Valstybės tarnautojų, įstaigų prie ministerijos ir Kultūros ministerijos valdymo sričiai priskirtų institucijų vadovų prašymų leisti dirbti kitą darbą ir informacijos nagrinėjimo komisijos darbe;

7.15. pagal kompetenciją ir kuruojamas sritis nuolat teikia reikiamus duomenis valstybės tarnautojų registrui;

7.16. pagal kompetenciją kontroliuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi ir įgyvendinimą;

7.17. vykdo privačių interesų deklaracijų administravimo funkcijas Privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje;

7.18. koordinuoja Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentų ir savanoriškos  praktikos atlikimą ministerijoje, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie studentus ir praktikos atlikimo ministerijoje rezultatus;

7.19. bendradarbiauja su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis dėl studentų praktikos atlikimo ministerijoje, dalyvauja aukštųjų mokyklų organizuojamose renginiuose, organizuoja renginius studentams ministerijoje, administruoja informacijos sklaidą apie galimybę atlikti praktiką ministerijoje;

7.20. teikia siūlymus dėl komandinio darbo skatinimo bei vidinės komunikacijos gerinimo;

7.21. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų ar darbo grupių darbe;

7.22. pagal kompetenciją ir kuruojamas sritis bendradarbiauja ir pagal poreikį teikia reikalingą informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;

7.23. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________