Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA           

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-97

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-458   redakcija)

                                                                           

TEISĖS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Teisės ir žmogiškųjų išteklių  skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyresnysis patarėjas, vykdydamas skyriui pavestas funkcijas, užtikrina, kad ministerijos rengiami teisės aktai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei juridinės technikos reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – teisė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų aukštąjį universitetinį teisės bakalauro ir teisės magistro ar vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities teisės krypties) ir ne mažesnę kaip 4 metų teisinio darbo patirtį kultūros srityje;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;

4.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės institucijų veiklą, teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, asociacijų, įmonių veiklą;

4.4. būti susipažinęs su konvencijomis, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su Kultūros ministerijos funkcijomis, tarp jų bibliotekų, muziejų vykdoma veikla bei veikla saugomose teritorijose, kultūros paveldo apsaugos, taip pat dokumentų ir archyvų valdymo, etninės kultūros ir mėgėjų meninės veiklos sritimis;

4.5. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos teismų įstatymą, įstatymus, susijusius su civiline, administracine ir baudžiamąja teisena, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymą, prireikus, mokėti pateikti ieškinius, skundus, prašymus, apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į kitų juridinių ar fizinių asmenų pateiktuosius;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.7. mokėti atlikti teisės aktų ekspertizę, rengti Kultūros ministerijos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

4.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.9. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;

4.10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.11. būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. teisiniu požiūriu vertina Kultūros paveldo politikos ir Atminties institucijų politikos grupių rengiamus teisės aktų projektus, sutartis ir kitus dokumentus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus;

5.2. pagal kompetenciją rengia įstatymų, kitų teisės aktų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, įvairius raštus, Vyriausybės ir ministerijos darbo reglamentų nustatyta tvarka juos derina, vizuoja, teikia kultūros ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), prisideda prie kitų teisės aktų ar raštų rengimo;

5.3. ministerijos vadovybės arba skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų, pasitarimų ar darbo grupių darbe;

5.4. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms konsultacijas teisiniais klausimais;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja ministerijai teismuose bylose, susijusiose su Kultūros paveldo politikos ir Atminties institucijų politikos grupių veikla;

5.6. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus teisės aktų stebėsenos klausimais;

5.7. teikia duomenis apie pagal kompetenciją parengtus ir pateiktus svarstyti Seimo sesijose teisės aktų projektus;

5.8. pagal kompetenciją atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

5.9. pagal kompetenciją analizuoja ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ar Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas dėl Kultūros paveldo politikos ir Atminties institucijų politikos grupių veiklos, prireikus, padeda rengti medžiagą Valstybės kontrolei, prokuratūrai ir kitoms valstybės institucijoms, atstovauja ministerijai šiose institucijose;

5.10. pagal kompetenciją rengia ministerijos vadovybei teisinę informacinę medžiagą, prireikus, teikia išvadas ir pasiūlymus, apibendrina gautą medžiagą iš kitų ministerijos administracijos padalinių ar ministerijos reguliavimo srityje esančių juridinių asmenų;

5.11. ministerijos vadovybės arba skyriaus vedėjo pavedimu analizuoja konkrečias teisines situacijas, teikia išvadas dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo bei pasiūlymus dėl konkrečios situacijos sprendimo būdo;

5.12. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, paklausimus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus;

5.13. pavaduoja Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;

5.14. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyresnysis patarėjas yra pavaldus skyriaus vedėjui.