Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-103 INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą; 4.2 turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, įgytą administruojant projektus, kurie finansuojami Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų lėšomis; 4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, ES dokumentus, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei kultūros sritį; 4.4. išmanyti ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus; 4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus; 4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą; 4.7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu; 4.8. mokėti anglų kalbą B2 lygiu (pagal Europass). III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias darbo funkcijas: 5.1. siekdamas tinkamai įgyvendinti ministerijai priskirtas Veiksmų programos veiklas, pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1.1. rengia, derina ir dalyvauja teikiant tvirtinti valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą; 5.1.2. atlieka pažeidimų įgyvendinant projektus kontrolę (renka informaciją apie pažeidimus, įtartus ir (ar) nustatytus įgyvendinant ministerijos priemones, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie įtariamą nusikalstamą, įskaitant ir korupcinio pobūdžio, veiką įtariamą pažeidimą); rengia pasiūlymus dėl pažeidimų kontrolės tobulinimo; 5.1.3. atlieka veiksmus, susijusius su sukčiavimo prevencija ES struktūrinių struktūrinių fondų lėšų administravimo srityje; 5.1.4. dalyvauja rengiant ir atnaujinant vidaus procedūrų, užtikrinančių 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimą ir finansavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi, aprašymus; 5.1.5. dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą; 5.1.6. dalyvauja įgyvendinant vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas; 5.1.7. koordinuoja vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių, vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, Valstybės kontrolės, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir vidaus auditorių teikiamų rekomendacijų įgyvendinimą, vykdo valdymo ir kontrolės sistemos priežiūrą; 5.1.8. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, suveda duomenis ir įkelia dokumentus į SFMIS2014; 5.2. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą, rengiant finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas, teikia siūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo, dalyvauja finansines priemones apimančių projektų atrankoje ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės priemonės įgyvendinimu; 5.3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis už ES struktūrinių fondų administravimą atsakingomis institucijomis, dalyvauja tarpinstitucinių darbo grupių veikloje. 5.4. užtikrina audito seką bei gaunamų ir rengiamų dokumentų, susijusių su Veiksmų programos administravimu ir finansavimu ir reikalingų audito sekos užtikrinimui, tinkamą saugojimą, tvarko pagal kompetenciją gaunamų ir rengiamų Skyriaus dokumentų archyvą. 5.5. siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo ministerijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla. 5.6. siekdamas, kad Ministerijos priemonės, kurioms įgyvendinti naudojamos 2014–2020 m. ES struktūrinės fondų lėšos būtų tinkamai planuojamos, administruojamos ir įgyvendinamos, turi teisę kreiptis į tarpines, kitas institucijas ir įstaigas, metodinės pagalbos centrus, Stebėsenos komitetą, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetą, pareiškėjus ir projektų vykdytojus, išorės ekspertus bei gauti iš šių subjektų ir (arba) jų administruojamų duomenų bazių ir asmenų, informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą, kurios reikia 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui užtikrinti. Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)