Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV- 78 INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (priemonės vadovas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Neteko galios nuo 2019-01-01. 3. Neteko galios nuo 2019-01-01. II. PASKIRTIS 4. Pareigybė reikalinga Skyriaus nuostatuose numatytai veiklai, atliekant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (tolau – Veiksmų programa) administravimo funkcijas. III. VEIKLOS SRITIS 5. Skyriaus valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas bendroji veiklos sritis – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūriniai fondai, specialioji – ES struktūrinių fondų investicijų administravimas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų srities (teisės krypties) išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, įgytą administruojant investicinius projektus, priemones ar programas, kurios finansuojamos ES struktūrinių fondų lėšomis; 6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, ES dokumentus, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei kultūros sritį; 6.4. išmanyti ES struktūrinių fondų administravimą reglamentuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus; 6.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, dirbti komandoje; 6.7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu; 6.8. mokėti anglų kalbą B2 lygiu (pagal Europass). V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Siekdamas tinkamai įgyvendinti ministerijai priskirtas 2014-2020 metų veiksmų programos veiklas, valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 7.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant kultūros sektoriaus 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus; 7.2. teikia siūlymus ministerijos vadovybei, atsakingoms institucijoms 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo politikos, teisės aktų tobulinimo ir kitais susijusiais klausimais; 7.3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis už 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimą atsakingomis institucijomis, dalyvauja tarpinstitucinių darbo grupių veikloje; 7.4. pagal kompetenciją vykdo 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir vadovaujančiajai institucijai teikia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus 2014 – 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos prioritetus ir priemones; 7.5. dalyvauja rengiant ir derinant su atsakingomis institucijomis 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimą reglamentuojančius dokumentus; 7.6. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl projekto sutarčių pakeitimų, taip pat teikia pritarimus įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritariama projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarčių pakeitimo arba nutraukimo; 7.7. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą, rengiant finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės priemonės įgyvendinimu; 7.8. suveda duomenis ir įkelia dokumentus į SFMIS2014. 8. Siekdamas, kad ministerijos priemonės, kurioms įgyvendinti naudojamos 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšos, būtų tinkamai planuojamos, administruojamos ir įgyvendinamos, atlieka šias funkcijas: 8.1. sudaro metinius priemonių kvietimų, pasiūlymų teikti paraiškas planus; 8.2. dalyvauja rengiant projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus, bei projektų, apimančių finansines priemones, projektų atrankos kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas; 8.3. sudaro valstybės planavimo būdu atrenkamų projektų sąrašus, pagal kompetenciją dalyvauja investicijų projektų vertinime ir projektų atrankos procesuose; 8.4. dalyvauja rengiant ir teikiant tvirtinti priemonių įgyvendinimo planą ir jo pakeitimus; 8.5. dalyvauja rengiant ir derina su kitomis institucijomis projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus; 8.6. rengia įsakymų dėl finansavimo skyrimo projektus; 8.7. atlieka 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės valdymo komiteto sekretoriaus funkcijas; 8.8. nagrinėja pareiškėjų skundus dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų arba neveikimo; 8.9. prižiūri 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus; 8.10. vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją. 9. Užtikrina, kad gaunami ir rengiami dokumentai, kurie susiję su Veiksmų programos administravimu ir finansavimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi. 10. Siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo ministerijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla. 11. Siekdamas, kad ministerijos priemonės, kurioms įgyvendinti naudojamos ES struktūrinės fondų lėšos būtų tinkamai planuojamos, administruojamos ir įgyvendinamos, turi teisę kreiptis į tarpines, kitas institucijas ir įstaigas, metodinės pagalbos centrus, Stebėsenos komitetą, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetą, pareiškėjus ir projektų vykdytojus, išorės ekspertus bei gauti iš šių subjektų ir (arba) jų administruojamų duomenų bazių ir asmenų, informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą kurios reikia 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui užtikrinti. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) _______________________ (Data)