Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                            Lietuvos Respublikos kultūros ministro                                                                                                                                                                      

                                                                                            2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-242

                                                                                            (Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                            2019 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. ĮV-437

                                                                                            redakcija)                                                                                                                           

                     

INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Neteko galios nuo 2019-01-01.

3. Neteko galios nuo 2019-01-01.

II. PASKIRTIS

 

 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga pagal Skyriaus kompetenciją organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimą, o taip pat organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos valdymo sričiai reikalingų investicijų apimties nustatymo, paskirstymo, naudojimo kontrolės procesus ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) administravimo ir finansavimo laikotarpio tarpinės institucijos funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – ministerijos valdymo srities infrastruktūros vertinimas, investicijų planavimas ir kontrolė, Veiksmų programos administravimas ir finansavimo laikotarpio tarpinės institucijos funkcijų vykdymo užtikrinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų, inžinerijos krypties išsilavinimą;

6.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį investicijų planavimo ir kontrolės, statybos srityje;

6.3. ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

6.4. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

6.5. žinoti ir gebėti taikyti įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius investicijų planavimą ir kontrolę, statybą;

6.6. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;

6.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

6.8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.9. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.10. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B2 lygiu;

6.11 būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų skyriaus darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti Skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

7.2. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl Skyriaus ar ministerijos darbo organizavimo tobulinimo;

7.3. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

7.4. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus;

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais;

7.6. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų darbe;

7.7. užtikrina skyriaus bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

7.8. dalyvauja rengiant savo kompetencijos srityje susijusius strateginio planavimo dokumentus;

7.9. teikia metodinę pagalbą ministerijos valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams Skyriaus veiklos srities klausimais;

7.10. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos valdymo sričiai reikalingų investicijų apimties nustatymo, investicijų paskirstymo, naudojimo kontrolės procesus, Veiksmų programos administravimo ir finansavimo laikotarpio tarpinės institucijos funkcijų vykdymą;

7.11. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja ir teikia išvadas dėl skyriaus kompetencijai priskirtų išvadoms gauti pateiktų teisės aktų projektų;

7.12. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl investicijų kultūros srityje planavimo ir valdymo sistemos tobulinimo, organizuoja atitinkamų teisės aktų projektų parengimą;

7.13. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kultūros įstaigų pastatų statybos ir remonto projektinės  dokumentacijos;

7.14. pagal poreikį atlieka investicijų projektų įgyvendinimo patikras šių projektų įgyvendinimo vietoje, teikia išvadas ir pasiūlymus vadovybei projektų valdymo ir lėšų panaudojimo efektyvumo klausimais;

7.15. vykdo kitus ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai ministerijos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus kultūros viceministrui.

                      __________________