Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. ĮV- 111 KULTŪROS PAVELDO POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūros paveldo politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo patarėjo pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti valstybės kultūros politiką materialaus (kilnojamojo ir nekilnojamojo) ir nematerialaus (etninės kultūros, mėgėjų meno ir kt.) kultūros paveldo apsaugos srityje. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities − materialaus (kilnojamojo ir nekilnojamojo) ir nematerialaus (etninės kultūros, mėgėjų meno ir kt.) paveldo apsaugos srityje įgyvendinimo, valstybės programų ir priemonių, susijusių su valstybės ir savivaldybių vykdoma politika paveldo apsaugos srityje koordinavimo – funkcijas. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, humanitarinių mokslų arba menų studijų krypties grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį paveldo apsaugos srityje; 4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, Lietuvoje ratifikuotomis kultūros paveldo apsaugos ir susijusias kultūrinio kraštovaizdžio bei gamtos sritis reglamentuojančiomis tarptautinėmis konvencijomis ir kitomis tarptautinėmis konvencijomis bei chartijomis, Europos Sąjungos teisės aktais, paveldosaugos principais ir reikalavimais, Lietuvos kultūros paveldo apsaugos sistema, kultūros paveldo apsaugą ir sklaidą užtikrinančių institucijų veikla; 4.4. būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos žemės įstatymą ir kitus teisės aktus reglamentuojančius kultūros paveldo apsaugą; 4.5. mokėti rengti teisės aktų projektus, vertinti ministerijai derinimui pateiktus kitų institucijų teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti į juos atsakymus; 4.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, identifikuoti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai; 4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo srityje; 5.2. užtikrina valstybės ir savivaldybių įstaigų materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo srityje veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą; 5.3. analizuoja materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 5.4. rengia materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka išvadų dėl teisės aktų projektus; 5.5. analizuoja Lietuvos, jos regionų ir užsienio šalių materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo įstaigų veiklos patirtį, atlieka tarptautinių praktikų taikymo analizę ir pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja kitoms institucijoms rengiant su šių įstaigų veikla susijusių teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektus; 5.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl nacionalinių ir regioninių programų ir priemonių, darbų ir veiksmų įgyvendinimo materialaus ir nematerialaus paveldo apsaugos srityje; 5.7. užtikrina ministerijos strateginiame plane numatytų kultūros paveldo apsaugos programų ir priemonių vykdymą, joms skirtų lėšų administravimą ir kontrolę, vykdo šių programų rezultatų stebėseną ir analizę; 5.8. vykdo materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklos priežiūrą ir kontrolę, dalyvauja šių įstaigų tarybų veikloje, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos tobulinimo; 5.9. organizuoja ir koordinuoja materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo srities ekspertų komisijų ir darbo (veiklos) grupių veiklą, užtikrina techninį jų aptarnavimą; 5.10. vertina ir teikia išvadas dėl materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo įstaigų parengtų teisės aktų, metinių veiklos planų projektų, įvairių nekilnojamojo kultūros paveldo srities programų vykdymo ir įgyvendinimo ataskaitų; 5.11. dalyvauja rengiant materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas; 5.12. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis dalyvauja kitų institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje; 5.13. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis dalyvauja ir skaito pranešimus materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo specialistų kvalifikacijos kėlimo seminaruose, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo; 5.14. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis teikia metodinę pagalbą materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos ir jo teisinio reglamentavimo klausimais; 5.15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis ir tarpžinybinius susitarimus materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo srityje; 5.16. Kultūros ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje, sprendžiant materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimus pagal kuruojamas veiklos sritis; 5.17. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus; 5.18. rengia raštus bei kitus dokumentus, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 5.19. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir grupės vadovo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui. Susipažinau _______________________ (parašas) _______________________ (vardas, pavardė) _______________________ (data)