Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-132 PROFESIONALIOSIOS KŪRYBOS IR TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas; II. PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti ir vertinti profesionaliojo scenos meno srities procesus, padėti formuoti valstybės kultūros politiką profesionaliojo scenos meno srityje (teatro srityje). III. VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – profesionalaus teatro meno politikos formavimo, raidos ir sklaidos – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo kultūros srityje patirtį; 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo, raštvedybos rekomendacijomis; 4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir meno sričių procesus; 4.4. gebėti analizuoti ir rengti teisės aktus; 4.5. žinoti profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinės veiklos specifiką, mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 4.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.9. mokėti užsienio (anglų, vokiečių arba prancūzų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. įgyvendindamas Kultūros ministerijos strateginį tikslą skatinti kūrybinę veiklą ir jos sklaidą visuomenėje rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymų, kitų teisės aktų projektus, susijusius su profesionaliojo scenos meno sritimi. Prireikus, rengia teisės aktų projektus, susijusius su Grupės veikla; 5.2. koordinuoja ir įgyvendina profesionaliojo scenos meno projektų sklaidos (salių nuomos) išlaidų kompensavimą; 5.3.vykdo nacionalinių, valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklos priežiūrą, stebėseną ir analizę: 5.3.1. vertina strateginių metinių veiklos planų ir kūrybinių programų projektus; 5.3.2. atlieka strateginių metinių veiklos planų ir kūrybinių programų įgyvendinimo stebėseną; 5.3.3. analizuoja strateginių metinių veiklos planų ir kūrybinių programų rezultatus; 5.3.4. teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo; 5.4. koordinuoja Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos darbą; 5.5. koordinuoja Dalios Tamulevičiūtės projektų konkurso komisijos darbą ir organizuoja šios premijos įteikimo renginį; 5.6. koordinuoja profesionaliojo scenos meno kūrėjų darbų premijavimo komisijos darbą; 5.7. kiekvienais metais organizuoja tarptautinei teatro dienai paminėti skirtą renginį; 5.8. tvarko dokumentus, susijusius su juridinio asmens pripažinimu profesionaliojo scenos meno įstaiga; 5.9. kaupia, analizuoja ir apibendrina užsienio šalių patirtį (informaciją) profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos, bendradarbiavimo, administravimo klausimais ir teikia šią informaciją bei pasiūlymus grupės vadovui bei ministerijos vadovybei; 5.10. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministeriją savivaldybių institucijose, tarpžinybinėse komisijose, darbo grupėse, teatrų meno tarybose; 5.11. koordinuoja viešųjų įstaigų ,,Teatro Meno fortas“ ir ,,Vilniaus keistuolių teatras“ veiklą; 5.12. pagal savo kompetenciją organizuoja ir dalyvauja įvairiuose pasitarimuose bei darbo grupėse profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos klausimais; 5.13. rengia ministerijos raštus ir nustatyta tvarka nagrinėja institucijų ir piliečių pareiškimus, skundus ir pasiūlymus; 5.14. renka statistinius duomenis ir informaciją apie profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklą, juos analizuoja, apibendrina ir teikia išvadas bei pasiūlymus ministerijos vadovybei, kitiems suinteresuotiems asmenims. 5.15. pavaduoja kitą grupės vyriausiąjį specialistą jam nesant; 5.16. vykdo kitus grupės vadovo ir ministerijos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui. Susipažinau ______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data)