Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                        Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                        2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-167  

KULTŪROS PAVELDO POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūros paveldo politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti valstybės kultūros politiką materialaus (kilnojamojo ir nekilnojamojo) ir nematerialaus (etninės kultūros, mėgėjų meno ir kt.) integralios kultūros paveldo apsaugos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities − valstybės politikos materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos, rengiant bei įgyvendinant Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelį, vykdymo ir koordinavimo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą Humanitarinių mokslų arba Meno srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1  metų darbo patirtį  kultūros paveldo apsaugos srityje;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

4.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos žemės įstatymą ir kitus teisės aktus reglamentuojančius kultūros paveldo apsaugą;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvoje ratifikuotomis kultūros paveldo apsaugos ir susijusias kultūrinio kraštovaizdžio bei gamtos sritis reglamentuojančiomis tarptautinėmis konvencijomis ir kitomis tarptautinėmis konvencijomis bei chartijomis, Europos Sąjungos teisės aktais, paveldosaugos principais ir reikalavimais;

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos kultūros paveldo apsaugos sistema, kultūros paveldo apsaugą ir sklaidą užtikrinančių institucijų veikla;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir individualias užduotis, bendradarbiauti su kitų ministerijos administracinių padalinių, kitų institucijų, įstaigų valstybės tarnautojais ar darbuotojais ir pavieniais interesantais.

4.7. mokėti rengti teisės aktų projektus, vertinti ministerijai derinimui pateiktus kitų institucijų teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti į juos atsakymus;

4.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus ir rengti išvadas;

4.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

      5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos srityje, kuruoja Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio rengimo bei įgyvendinimo funkcijas;

5.2. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų bei ilgalaikių programų projektus, derina kitų institucijų parengtus teisės aktus;

5.3. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis rengia ir dalyvauja rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka išvadų dėl teisės aktų projektus, analizuoja teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

5.4. užtikrina materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

5.5. užtikrina ministerijos strateginiame plane numatytų kultūros paveldo apsaugos programų ir priemonių vykdymą, joms skirtų lėšų administravimą ir kontrolę, vykdo šių programų rezultatų stebėseną ir analizę;

5.6. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis nustatytąja tvarka nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus bei pasiūlymus, rengia ministerijos raštų – atsakymų į juos projektus, siūlo priemones prašymuose, skunduose ir pasiūlymuose keliamiems klausimams dėl kultūros paveldo apsaugos spręsti;

5.7. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose įgyvendina UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos ir Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatas, dalyvauja rengiant šalies periodines ataskaitas;

5.8. bendradarbiauja tarpinstituciniame lygyje klausimais, susijusiais su  UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos, Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio rengimu ir įgyvendinimu;

5.9 pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis organizuoja ir koordinuoja ministerijos tarybų, komisijų ir darbo grupių posėdžius, užtikrina techninį jų aptarnavimą;

5.10. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis dalyvauja kitų institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;

5.11. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis dalyvauja ir skaito pranešimus kultūros paveldo specialistų kvalifikacijos kėlimo seminaruose, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;

5.12. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis teikia metodinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir jo teisinio reglamentavimo klausimais;

5.13. Ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimus pagal kuruojamas veiklos sritis;

5.14 pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus;

5.15. vykdo kitas grupės nuostatuose numatytas funkcijas;

5.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, grupės vadovo ir grupės patarėjo, turinčio administracinius įgaliojimus, pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.