Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV- 150 KULTŪRINĖS EDUKACIJOS POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti ir dalyvauti formuojant bei įgyvendinant Lietuvos istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo, regionų kultūros centrų ir tautinių mažumų politiką. III. VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kultūrinės edukacijos politikos formavimo ir įgyvendinimo, Lietuvai nusipelniusių asmenybių atmintinų metų minėjimų programų rengimo, koordinavimo ir įgyvendinimo, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos koordinavimo, kultūros centrų politikos formavimo ir įgyvendinimo – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo kultūros srityje patirtį; 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis ir raštvedybos taisyklėmis; 4.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir visų meno sričių procesus, sugebėti atlikti teisės aktų analizę; 4.4. mokėti anglų ar prancūzų kalbą B1 lygiu; 4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.8. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su grupės veikla; 5.2. koordinuoja ir įgyvendina Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų komisijų parengtas programas; 5.3. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, kultūros viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pasiūlymus; 5.4. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministeriją valstybės ir savivaldybių institucijose; 5.5. ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengia Lietuvai nusipelniusių asmenybių atmintinų metų minėjimų programas, koordinuoja jų įgyvendinimą; 5.6. koordinuoja Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklą; 5.7. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius Lietuvos kultūros centrų veiklą; 5.8. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl kultūros centrų politikos; 5.9. koordinuoja Kultūros centrų tarybos veiklą; 5.10. pagal kompetenciją dalyvauja valstybės ir savivaldybių kultūros centrų akreditavimo ir atestavimo komisijų darbe; 5.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, savivaldybių kultūros centrais, sprendžiant svarbius jų veiklos klausimus; 5.12. pagal kompetenciją dalyvauja geriausio kultūros centro premijos komisijos darbe, rengia teisės aktus, reglamentuojančius komisijos sudarymą, geriausio kultūros centro premijų skyrimą; 5.13. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus; 5.14. bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros, meno, mokslo įstaigomis; 5.15. sudaro sutartis su projektų vykdytojais, vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą pagal grupės kompetenciją į strateginio veiklos plano programų priemones, vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, kontroliuoja skirtų lėšų panaudojimą; 5.16. koordinuoja Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių atminimo įprasminimo komisijos veiklą; 5.17. pagal kompetenciją pavaduoja kitą vyriausiąjį grupės specialistą; 5.18. vykdo kitus grupės vadovo, kultūros ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis. IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus Kultūrinės edukacijos politikos grupės vadovui. Susipažinau _______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data) _________________