Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. ĮV-283 KULTŪRINĖS EDUKACIJOS POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūrinės edukacijos politikos grupės (toliau – grupė) patarėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 2. Pareigybės lygis – A1; 3. Patarėjas yra tiesiogiai pavaldus Kultūrinės edukacijos politikos grupės vadovui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį regionų kultūros ar kultūros edukacijos srityse; 4.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje; 4.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius, regionų kultūros politiką bei kultūros edukaciją; 4.4. žinoti Lietuvoje ratifikuotas konvencijas ir Europos Sąjungos deklaruojamas nuostatas susijusias su regionų kultūros politika bei kultūros edukacija; 4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.7. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. rengia raštus bei kitus dokumentus valstybės kultūros politikos įgyvendinimo regionuose klausimais, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 5.2. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų darbe; 5.3. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais koordinuojant valstybės regionų kultūros politikos įgyvendinimą savivaldybėse; 5.4. bendradarbiaudamas su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais analizuoja savivaldybių kultūros įstaigų veiklą regionų kultūros politikos įgyvendinimo bei kultūros edukacijos srityse; 5.5. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl kultūros centrų politikos; 5.6. pagal kompetenciją dalyvauja valstybės ir savivaldybių kultūros centrų akreditavimo komisijų darbe; 5.7. pagal kompetenciją dalyvauja Geriausio metų kultūros centro premijų vertinimo komisijos darbe; 5.8. organizuoja projekto „Lietuvos kultūros sostinė“ įgyvendinimą bei bendradarbiauja su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga įgyvendinant Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių projektą; 5.9. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių universalių daugiafunkcių kultūros centrų veiklą, projektus; 5.10. bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybes atstovaujančiais socialiniais partneriais – Lietuvos savivaldybių asociacija, Asociacija Kultūros savivaldos kolegija, Lietuvos seniūnų asociacija, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga; 5.11. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl nacionalinių ir regioninių kultūros ugdymo programų ir priemonių, darbų ir veiksmų įgyvendinimo; 5.12. konsultuoja bei teikia metodinę pagalbą savivaldybėms regionų kultūros politikos įgyvendinimo bei kultūrinės edukacijos klausimais; 5.13. bendradarbiauja su grupės kompetencijos srityse veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje; 5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir grupės vadovo pavedimus. Susipažinau _______________________ (parašas) _______________________ (vardas, pavardė) _______________________ (data) __________________