Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-172 KULTŪROS PAVELDO POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūros paveldo politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti valstybės kultūros politiką etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos srityje. III. VEIKLOS SRITIS 3. Grupės vyriausiojo specialisto pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – regionų kultūra, o specialioji – etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo apsaugos sritys. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) 4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį regionų kultūros srityje; 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje bei išmanyti raštvedybos taisykles; 4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybės globos pagrindų įstatymu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius susitarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius regionų kultūrą bei nematerialaus kultūros paveldo apsaugą; 4.5. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, identifikuoti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 4.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu; 4.8. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai; 4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Siekiant užtikrinti grupei pavestų užduočių vykdymą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. rengia norminių dokumentų, susijusių su etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimais, projektus; 5.2. sprendžia jo kompetencijai priklausančius etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo apsaugos sklaidos klausimus; 5.3. rengia norminių dokumentų, susijusių su etninės kultūros tyrinėjimu, apsauga ir sklaida, etninės kultūros institucijų veiklos organizavimu, projektus; 5.4. organizuoja UNESCO žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo darbus, koordinuoja veiklą, susijusią su Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado duomenų bazės tvarkymu, vykdo šios veiklos priežiūrą; 5.5. rengia siūlymus Nematerialaus kultūros paveldo vertybių apskaitos ir sąvado kūrimui; 5.6. analizuoja ir padeda strategiškai planuoti etninės kultūros procesą; 5.7. prižiūri, kaip vykdomas Etninės kultūros valstybės globos pagrindų įstatymas, įgyvendinamos Kultūros politikos nuostatos, vykdoma Etninės kultūros plėtros valstybinė programa; 5.8. rengia ir koordinuoja etninės kultūros programas; 5.9. pagal kompetenciją dalyvauja ekspertų komisijų, tarybų darbe; 5.10. dalyvauja ir skaito pranešimus etninės kultūros specialistų kvalifikacijos kėlimo seminaruose, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo; 5.11. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos ataskaitas ir teikiant jas ministerijos vadovybei ir kitoms valstybės institucijoms; 5.12. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus; 5.13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus; 5.14. Organizuoja Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos skyrimo darbus, yra Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisijos sekretorė; 5.15. Pagal kompetencija koordinuoja Lietuvos nacionalinio kultūros centro veiklą; 5.16. Bendradarbiauja su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru organizuojant Dainų šventę; 5.17. Organizuoja ministerijos etninės kultūros srities premijų skyrimo darbus, rengia atitinkamus teisės aktus; 5.18. rengia ministerijos raštus ir pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai; 5.19. viceministro arba ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant etninės kultūros bei nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimus; 5.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, grupės vadovo ir vyresniojo patarėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui. Susipažinau _______________________ _________________ _____________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) _____________ (data)