Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-429  

KULTŪROS PAVELDO POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūros paveldo politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti valstybės kultūros politiką materialaus (kilnojamojo ir nekilnojamojo) ir nematerialaus (etninės kultūros, mėgėjų meno ir kt.) integralios kultūros paveldo apsaugos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities − valstybės politikos kilnojamo ir nekilnojamo kultūros paveldo apskaitos bei kontrolės įgyvendinimo, nekilnojamojo valstybinės reikšmės kultūros paveldo ir paveldo, esančio UNESCO vietovėse apsaugos, valstybės programų ir priemonių vykdymo bei koordinavimo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį  kultūros paveldo apsaugos srityje;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

4.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos žemės įstatymą ir kitus teisės aktus reglamentuojančius kultūros paveldo apsaugą;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvoje ratifikuotomis kultūros paveldo apsaugą ir susijusias kultūrinio kraštovaizdžio bei gamtos apsaugos sritis reglamentuojančiomis tarptautinėmis konvencijomis, kitomis tarptautinėmis konvencijomis bei chartijomis, Europos Sąjungos teisės aktais, paveldosaugos principais ir reikalavimais;  

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos kultūros paveldo apsaugos sistema, kultūros paveldo apsaugą ir sklaidą užtikrinančių institucijų veikla;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir individualias užduotis,.

4.7. mokėti rengti teisės aktų projektus, vertinti ministerijai derinimui pateiktus kitų institucijų teisės aktų projektus;

4.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus ir rengti išvadas;

4.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką kilnojamo ir nekilnojamo kultūros paveldo apskaitos bei kontrolės įgyvendinimo, nekilnojamojo valstybinės reikšmės paveldo ir paveldo, esančio UNESCO vietovėse apsaugos, srityse.

5.2. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų bei ilgalaikių programų projektus, derina kitų institucijų parengtus teisės aktus;

5.3. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis rengia ir dalyvauja rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka išvadų dėl teisės aktų projektus, analizuoja teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

5.4. užtikrina nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

5.5. užtikrina ministerijos strateginiame plane numatytų kultūros paveldo apsaugos programų ir priemonių vykdymą, joms skirtų lėšų administravimą ir kontrolę, vykdo šių programų rezultatų stebėseną ir analizę;

5.6. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis nustatyta tvarka nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus bei pasiūlymus, rengia atsakymų į juos projektus, siūlo priemones prašymuose, skunduose ir pasiūlymuose keliamiems klausimams dėl kultūros paveldo apsaugos spręsti;

5.7. koordinuoja Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos (KPD) veiklą;

5.8. vertina ir teikia išvadas dėl KPD parengtų teisės aktų, metinių veiklos planų projektų, įvairių nekilnojamojo kultūros paveldo srities programų vykdymo ir įgyvendinimo ataskaitų;

5.9. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis organizuoja ir koordinuoja ministerijos tarybų, komisijų ir darbo grupių posėdžius, užtikrina techninį jų aptarnavimą;

5.10. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis dalyvauja kitų institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;

5.11. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis dalyvauja ir skaito pranešimus kultūros paveldo specialistų kvalifikacijos kėlimo seminaruose, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;

5.12. pagal kompetenciją ir kuruojamas veiklos sritis teikia metodinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir jo teisinio reglamentavimo klausimais;

5.13. Kultūros ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimus pagal kuruojamas veiklos sritis;

5.14. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus;

5.15. vykdo kitas grupės nuostatuose numatytas funkcijas;

5.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, grupės vadovo ir grupės patarėjo, turinčio administracinius įgaliojimus, pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

__________________