Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-153 KULTŪROS PAVELDO POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūros paveldo politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti valstybės kultūros politiką nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos srityje. III. VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities − valstybės politikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įgyvendinimo, valstybės programų ir priemonių, susijusių nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga, vykdymo bei koordinavimo – funkcijas, bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimo – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 4.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros paveldo apsaugą; 4.4. būti susipažinusiam su Lietuvoje ratifikuotomis kultūros paveldo apsaugos sritį reglamentuojančiomis tarptautinėmis konvencijomis; 4.5. mokėti rengti teisės aktų projektus, vertinti ministerijai derinimui pateiktus kitų institucijų teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti į juos atsakymus; 4.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei bendradarbiauti su kitų ministerijos administracinių padalinių ar kitų institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojais ar darbuotojais; 4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas; 4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 4.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu; 4.10. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje; 5.2. užtikrina nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą; 5.3. analizuoja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 5.4. rengia ir dalyvauja rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka išvadų dėl teisės aktų projektus; 5.5. rengia ir dalyvauja rengiant ministerijos strateginio ir metinio planavimo dokumentų, ministerijos ir tarpinstitucinių programų projektus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos aspektu; 5.6. pagal kompetenciją koordinuoja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklą; 5.7. vertina ir teikia išvadas dėl KPD parengtų teisės aktų, metinių veiklos planų projektų, įvairių nekilnojamojo kultūros paveldo srities programų vykdymo ir įgyvendinimo ataskaitų; 5.8. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja ministerijos komisijų ir darbo grupių posėdžius kultūros paveldo apsaugos klausimais, užtikrina techninį jų aptarnavimą; 5.9. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų, nagrinėjančių kultūros paveldo apsaugos klausimus, veikloje; 5.10. koordinuoja Europos Komisijos programos „Europos paveldo ženklas“ įgyvendinimo procesą Lietuvoje, dalyvauja kitose tarptautinio bendradarbiavimo programose, darbo grupėse ir kituose tarptautiniuose instrumentuose, susijusiuose su kultūros paveldo apsaugos sritimi; 5.11. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus bei pasiūlymus, rengia ministerijos raštų – atsakymų į juos projektus, siūlo priemones prašymuose, skunduose ir pasiūlymuose keliamiems klausimams dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos spręsti; 5.12. viceministro arba ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos klausimus; 5.13. teikia metodinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir jo teisinio reglamentavimo klausimais; 5.14. užtikrina ministerijos strateginiame plane numatytų kultūros paveldo apsaugos programų ir priemonių vykdymą, joms skirtų lėšų administravimą ir kontrolę, vykdo šių programų rezultatų stebėseną ir analizę; 5.15. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus; 5.16. vykdo kitas grupės nuostatuose numatytas funkcijas; 5.17. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, grupės vadovo ar grupės patarėjo, turinčio administracinius įgaliojimus, pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui. Susipažinau _________________________ _________________ ________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) _____________ (data)