Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-166 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS ATMINTIES INSTITUCIJŲ POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Atminties institucijų politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką kultūros paveldo skaitmeninimo ir bibliotekų srityse. III. VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo ir specialiosios veiklos srities − valstybės politikos kultūros paveldo skaitmeninimo ir bibliotekų srityse įgyvendinimo, valstybės programų ir priemonių, susijusių su kultūros paveldo skaitmeninimo ir bibliotekų plėtra, vykdymo bei koordinavimo – funkcijas, bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimo – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) 4.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros paveldo skaitmeninimo ir bibliotekų srityje; 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje bei išmanyti raštvedybos taisykles; 4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius susitarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros paveldo skaitmeninimą ir bibliotekų veiklą; 4.5. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, identifikuoti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 4.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu; 4.8. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką kultūros paveldo skaitmeninimo ir bibliotekų srityse; 5.2. užtikrina kultūros paveldo skaitmeninimą ir bibliotekų sritį reglamentuojančių teisės aktų vykdymą; 5.3. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos skaitmeninės darbotvarkės įgyvendinimą kultūros paveldo skaitmeninimo ir bibliotekų srityse; 5.4. analizuoja kultūros paveldo skaitmeninimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 5.5. rengia kultūros paveldo skaitmeninimą reglamentuojančių teisės aktų ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka išvadų dėl teisės aktų projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kitoms institucijoms rengiant su kultūros paveldo skaitmeninimo, prieigos ir ilgalaikio išsaugojimo veikla susijusių teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektus; 5.6. užtikrina ministerijos strateginiame plane numatytų kultūros paveldo skaitmeninimo ir bibliotekų programų ir priemonių vykdymą, joms skirtų lėšų administravimą ir kontrolę, vykdo šių programų rezultatų stebėseną ir analizę; 5.7. vykdo kultūros paveldo skaitmeninimo rezultatų stebėseną, rengia ir teikia ataskaitas apie kultūros paveldo skaitmeninimo politikos įgyvendinimo rezultatus; 5.8. analizuoja užsienio šalių kultūros paveldo skaitmeninimo raidos tendencijas, atlieka patirties ir tarptautinių praktikų taikymo analizę; 5.9. koordinuoja kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir ilgalaikio išsaugojimo pažangos ataskaitos Europos Komisijai rengimą ir pateikimą; 5.10. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos, kultūros paveldo skaitmeninimo srities ekspertų komisijų, darbo (veiklos) grupių veiklą, užtikrina jų techninį aptarnavimą; 5.11. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos darbo grupių posėdžiuose, rengia ir atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų ir Europos Sąjungos dokumentų kultūros paveldo skaitmeninimo klausimais; 5.12. koordinuoja tęstinio investicijų projekto „Bibliotekų kompiuterizavimas“ vykdymą, vykdo jo priežiūrą; 5.13. vykdo bibliotekų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklos priežiūrą ir kontrolę, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo, dalyvauja regiono bibliotekų tarybų veikloje; 5.14. pagal kompetenciją organizuoja konsultacinius ir informacinius renginius, pasitarimus, konferencijas, seminarus kultūros paveldo skaitmeninimo klausimais; 5.15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis ir tarpžinybinius susitarimus kultūros paveldo skaitmeninimo srityje; 5.16. bendradarbiauja su kultūros paveldo skaitmeninimo srityje veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje; 5.17. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus; 5.18. viceministro arba ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant kultūros paveldo skaitmeninimo klausimus; 5.19. rengia raštus bei kitus dokumentus, pagal kompetenciją nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 5.20. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje; 5.21. teikia metodinę pagalbą kultūros paveldo skaitmeninimo ir bibliotekų veiklos ir teisinio reglamentavimo klausimais; 5.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, grupės vadovo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui. Susipažinau _______________________ _________________ _____________________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) _____________ (data)