Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV- 151 KULTŪROS PAVELDO POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūros paveldo politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti valstybės kultūros politiką nekilnojamojo kultūros paveldo ir Lietuvai reikšmingų kultūros objektų užsienyje paieškos, grąžinimo ir pristatymo visuomenei srityse. III. VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities − valstybės politikos kultūros paveldo apsaugos ir Lietuvai reikšmingų kultūros objektų užsienyje paieškos, grąžinimo ir pristatymo visuomenei įgyvendinimo, valstybės programų ir priemonių, susijusių kultūros paveldo apsauga ir Lietuvai reikšmingų kultūros objektų užsienyje paieškos, grąžinimo ir pristatymo visuomenei, vykdymo bei koordinavimo – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros paveldo apsaugos srityje; 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 4.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros paveldo apsaugą; 4.4. būti susipažinusiam su Lietuvoje ratifikuotomis kultūros paveldo apsaugos sritį reglamentuojančiomis tarptautinėmis konvencijomis ir kitomis tarptautinėmis konvencijomis, Europos Sąjungos paveldosauginiais principais ir reikalavimais; 4.5. mokėti rengti teisės aktų projektus, vertinti ministerijai derinimui pateiktus kitų institucijų teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti į juos atsakymus; 4.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei bendradarbiauti su kitų ministerijos administracinių padalinių ar kitų institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojais ar darbuotojais; 4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas; 4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 4.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu; 4.10. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką kultūros paveldo apsaugos ir Lietuvai reikšmingų kultūros objektų užsienyje paieškos, grąžinimo ir pristatymo visuomenei srityse; 5.2. rengia ir dalyvauja rengiant kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka išvadų dėl teisės aktų projektus; 5.3. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja ministerijos komisijų ir darbo grupių posėdžius kultūros paveldo apsaugos klausimais, užtikrina techninį jų aptarnavimą; 5.4. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų, nagrinėjančių kultūros paveldo apsaugos klausimus, veikloje; 5.5. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus bei pasiūlymus, rengia ministerijos raštų – atsakymų į juos projektus, siūlo priemones prašymuose, skunduose ir pasiūlymuose keliamiems klausimams dėl kultūros paveldo apsaugos spręsti; 5.6. sprendžia jo kompetencijai priklausančius Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių užsienyje, paieškos ir integravimo į Lietuvos visuomeninį gyvenimą bei kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų grąžinimo iš Lietuvos Respublikos klausimus; 5.7. koordinuoja Lietuvos kultūros vertybių paiešką užsienyje ir integravimą į Lietuvos visuomeninį gyvenimą, inicijuoja ir organizuoja kultūros vertybių paieškos projektų vykdymą; 5.8. koordinuoja Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių užsienyje, sąvado informacinės sistemos tvarkymą; 5.9. organizuoja Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, sąrašų sudarymą, skatina užsienio lietuvius dalyvauti įgyvendinant Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje paiešką, sklaidą, priežiūrą ir sugrąžinimą; 5.10. koordinuoja Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio užsienyje, įamžinimą ir priežiūrą; 5.11. pagal kompetenciją koordinuoja Kultūros vertybių registro tvarkymą, rengia teisės aktų projektus ir sprendžia klausimus, susijusius su Kultūros vertybių registro veikla ir tvarkymu; 5.12. rengia ir dalyvauja rengiant kultūros paveldo apsaugos srities įstatymų ir strateginio planavimo dokumentų bei kitų teisės aktų projektus; 5.13. rengia ir koordinuoja kilnojamųjų kultūros vertybių grąžinimo užsienyje tarptautinių sutarčių programą; 5.14. rengia reikiamus dokumentus (ieškinio pareiškimus, prašymus ir pan.) užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms dėl Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių paieškos ir grąžinimo; 5.15. rengia ir teikia informaciją apie UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos ir jos Antrojo protokolo bei UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos įgyvendinimą, rengia ir teikia informaciją apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/60/ES dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo įgyvendinimą; 5.16. organizuoja kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų grąžinimą iš Lietuvos Respublikos; 5.17. gavus įgaliojimus, atstovauja savininkų, kurių kilnojamosios kultūros vertybės įtrauktos į valstybinę apskaitą, interesams dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų iš Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių grąžinimo užsienio valstybių kompetentingose institucijose ir tarptautinėse organizacijose; 5.18. priima prašymus iš užsienio valstybių dėl kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų grąžinimo iš Lietuvos Respublikos; 5.19. priima ir nagrinėja prašymus dėl Lietuvoje esančio užsienio valstybėms reikšmingo kultūros paveldo objektų tvarkymo; 5.20. koordinuoja viešosios įstaigos Kultūros vertybių globos tarnyba veiklą; 5.21. dalyvauja rengiant tarpvalstybines bendradarbiavimo sutartis; 5.22. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus; 5.23. vykdo kitas grupės nuostatuose numatytas funkcijas; 5.24. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, grupės vadovo ir / ar grupės patarėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui. Susipažinau _________________________ _________________ ________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) _____________ (data)