Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-238

                                                                                                                    

STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.     PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas;

2. Neteko galios nuo 2019-01-01;

3. Neteko galios nuo 2019-01-01.

II.  PASKIRTIS

 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti strateginio ir finansų valdymo procesus ministerijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrųjų veiklos sričių – strateginio ir finansų valdymo bei kontrolės ministerijoje funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

      

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą Socialinių mokslų išsilavinimą;

6.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginio arba finansų ir (arba) viešųjų investicijų valdymo srityje;

6.3. ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

6.4. žinoti ir gebėti taikyti su Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

6.5. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius strateginio ir finansų valdymo procesus;

6.6. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;

6.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

6.8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.9. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.  

V.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų skyriaus darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

7.2. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl skyriaus ar ministerijos darbo organizavimo tobulinimo;

7.3. ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

7.4. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja ir (ar) organizuoja institucijų ir piliečių prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą;

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais;

7.6. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir tarpinstitucinių veiklos ar darbo grupių, komisijų darbe;

7.7. užtikrina skyriaus bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

7.8. dalyvauja rengiant savo kompetencijos srityje susijusius strateginio planavimo dokumentus;

7.9. vizuoja ir/arba pasirašo skyriaus rengtus dokumentus ir teisės aktų projektus;

7.10. teikia metodinę pagalbą ministerijos darbuotojams skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais;

7.11. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja strateginio ir finansų valdymo procesus ministerijoje;

7.12. pagal kompetenciją dalyvauja vertinant ES investicijų struktūrinių fondų lėšų panaudojimo poveikį;

7.13. pagal kompetenciją dalyvauja 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui reikalingų strateginių dokumentų rengime ir tobulinime;

7.14. koordinuoja finansų, įskaitant ES struktūrinių fondų lėšas, valdymo procesą;

7.15. organizuoja skyriaus darbą analizuojant Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų, ministerijų atstovų ar kitų tarpinstitucinių posėdžių ar pasitarimų Vyriausybės kanceliarijoje darbotvarkes bei pagal jas rengiant medžiagą nurodytiems posėdžiams ar pasitarimams strateginio ir finansų valdymo klausimais;

7.16. pavaduoja ministerijos kanclerį jam nesant;

7.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus strateginio ir finansų valdymo klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

                     

Susipažinau

_______________________                                                    _________________            _______________

(valstybės tarnautojo pareigos)                                                    (parašas)                                              (vardas,  pavardė)

_____________

(data)