Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV- 152 KULTŪROS PAVELDO POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūros paveldo politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti valstybės kultūros politiką nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos srityje. III. VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities − valstybės politikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įgyvendinimo, valstybės programų ir priemonių, susijusių nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga, vykdymo bei koordinavimo – funkcijas, bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimo – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos ar archeologijos krypties arba meno studijų srities menotyros krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 4.2 turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ar kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos srityje; 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje bei išmanyti raštvedybos taisykles; 4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą, saugojimą ir apsaugą; 4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos kultūros paveldo apsaugos sistema, kultūros paveldo apsaugą ir sklaidą užtikrinančių institucijų veikla; 4.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ratifikuotomis kultūros paveldo apsaugos sritį reglamentuojančiomis tarptautinėmis konvencijomis; 4.7. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, identifikuoti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.8. mokėti užsienio (Europos Sąjungos valstybės) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 4.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu; 4.10. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką kultūros paveldo apsaugos srityje; 5.2. užtikrina kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą; 5.3. analizuoja kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 5.4. rengia ir dalyvauja rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka išvadų dėl teisės aktų projektus; 5.5. koordinuoja Lietuvai reikšmingų kultūros vertybių užsienyje paieškos, apskaitos, globos ir priežiūros klausimus, skatina lietuvių bendruomenes užsienyje dalyvauti Lietuvai reikšmingo paveldo paieškos, sklaidos, įamžinimo, priežiūros ir sugražinimo procese; 5.6. pagal kompetenciją padeda koordinuoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD) veiklą; 5.7. vertina ir teikia išvadas dėl KPD parengtų teisės aktų, metinių veiklos planų projektų, įvairių nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo srities programų vykdymo ataskaitų; 5.8. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja komisijų ir darbo grupių posėdžius nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos klausimais, užtikrina techninį jų aptarnavimą; 5.9. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų darbo grupių ir komisijų veikloje nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo apsaugos klausimais; 5.10. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga; 5.11. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus bei pasiūlymus, rengia ministerijos raštų – atsakymų į juos projektus, siūlo priemones prašymuose, skunduose ir pasiūlymuose keliamiems klausimams dėl kultūros paveldo apsaugos spręsti; 5.12. viceministro arba ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant kultūros paveldo apsaugos klausimus; 5.13. teikia metodinę pagalbą kultūros paveldo apsaugos ir jo teisinio reglamentavimo klausimais; 5.14. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl nacionalinių ir regioninių kultūrinės atminties ir kultūros paveldo politikos programų ir priemonių, darbų ir veiksmų įgyvendinimo kultūros paveldo apsaugos srityje; 5.15. užtikrina ministerijos strateginiame plane numatytų kultūros paveldo apsaugos programų ir priemonių vykdymą, joms skirtų lėšų administravimą ir kontrolę, vykdo šių programų rezultatų stebėseną ir analizę; 5.16. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus; 5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, grupės vadovo ir vyresniojo patarėjo pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui. Susipažinau _________________________ _________________ ________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) _____________ (data)