Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-162 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS ATMINTIES INSTITUCIJŲ POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Atminties institucijų politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės kultūros politiką dokumentų ir archyvų valdymo bei naudojimo srityje. III. VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities − valstybės politikos dokumentų ir archyvų valdymo bei naudojimo srityje įgyvendinimo, bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimo – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) 4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir archyvų srityje; 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje bei išmanyti raštvedybos taisykles; 4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius susitarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymo bei naudojimo sritį; 4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos valstybine archyvų sistema, dokumentų ir archyvų valstybinio administravimo funkcijomis; 4.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, identifikuoti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 4.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu; 4.9. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką dokumentų ir archyvų valdymo bei naudojimo srityje; 5.2. užtikrina dokumentų ir archyvų valdymą bei naudojimą, archyvų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą; 5.3. analizuoja dokumentų ir archyvų valdymą bei naudojimą, archyvų veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 5.4. rengia dokumentų ir archyvų valdymą bei naudojimą, archyvų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka išvadų dėl teisės aktų projektus; 5.5. nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus bei formuoja pozicijas naujai rengiamiems Europos Sąjungos teisės aktų projektams dokumentų ir archyvų valdymo bei naudojimo srityje; 5.6. atlieka dokumentų ir archyvų valdymo bei naudojimo, archyvų veiklos tarptautinių praktikų taikymo analizę; 5.7. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja kitoms institucijoms rengiant su dokumentų ir archyvų valdymu bei naudojimu susijusių teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektus; 5.8. užtikrina ministerijos strateginiame plane numatytų archyvų veiklos programų ir priemonių vykdymą, joms skirtų lėšų administravimą ir kontrolę, vykdo šių programų rezultatų stebėseną ir analizę; 5.9. koordinuoja Archyvų tarybos, archyvų srities ekspertų komisijų ir darbo (veiklos) grupių veiklą, užtikrina jų techninį aptarnavimą; 5.10. atlieka Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos, valstybės archyvų veiklos stebėseną, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo; 5.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant archyvų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas; 5.12. pagal kompetenciją organizuoja konsultacinius ir informacinius renginius, pasitarimus, konferencijas, seminarus archyvų veiklos klausimais; 5.13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis ir tarpžinybinius susitarimus archyvų srityje; 5.14. bendradarbiauja su archyvų srityje veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje; 5.15. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus; 5.16. viceministro arba ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant archyvų klausimus; 5.17. rengia raštus bei kitus dokumentus, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 5.18. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje; 5.19. teikia metodinę pagalbą dokumentų ir archyvų valdymo bei naudojimo, archyvų veiklos klausimais; 5.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, grupės vadovo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui Susipažinau _______________________ _________________ _______________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) _____________ (data)