Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-163 ATMINTIES INSTITUCIJŲ POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Atminties institucijų politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 4. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti valstybės kultūros politiką muziejų srityje. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities − valstybės politikos muziejų srityje įgyvendinimo, valstybės programų ir priemonių, susijusių su valstybės ir savivaldybių muziejų plėtra, vykdymo bei koordinavimo – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį muziejų ar kultūros paveldo srityje; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje; 6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius susitarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius muziejų veiklą; 6.5. būti susipažinęs su Lietuvos muziejų sistema, muziejų veikla; 6.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, identifikuoti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu; 6.9. būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką muziejų srityje; 7.2. užtikrina muziejų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą; 7.3. analizuoja muziejų veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 7.4. rengia muziejų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka išvadų dėl teisės aktų projektus; 7.5. pagal kompetenciją dalyvauja kitoms institucijoms rengiant su muziejų veikla susijusių teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektus; 7.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl nacionalinių ir regioninių kultūrinės atminties ir kultūros paveldo politikos programų ir priemonių, darbų ir veiksmų įgyvendinimo muziejų srityje; 7.7. užtikrina ministerijos strateginiame plane numatytų muziejų programų ir priemonių vykdymą, joms skirtų lėšų administravimą ir kontrolę, vykdo šių programų rezultatų stebėseną ir analizę; 7.8. kaupia ir analizuoja Lietuvos muziejų veiklos statistinius duomenis, juos apibendrina ir pateikia išvadas bei pasiūlymus ministerijos vadovybei, suvestinę Statistikos departamentui ir kitiems suinteresuotiems asmenims, administruoja Muziejų veiklos statistinių rodiklių informacinę sistemą; 7.9. vykdo nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklos priežiūrą ir kontrolę, dalyvauja šių muziejų tarybų veikloje, teikia pasiūlymus šių muziejų veiklos tobulinimo; 7.10. koordinuoja Muziejų tarybos, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos, muziejų srities ekspertų komisijų ir darbo (veiklos) grupių veiklą, užtikrina techninį jų aptarnavimą; 7.11. koordinuoja premijų už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus skyrimą; 7.12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis ir tarpžinybinius susitarimus muziejų srityje; 7.13. bendradarbiauja su muziejų srityje veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje; 7.14. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus; 7.15. viceministro arba ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant muziejų klausimus; 7.16. rengia raštus bei kitus dokumentus, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 7.17. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje; 7.18. teikia metodinę pagalbą muziejų veiklos ir jos teisinio reglamentavimo klausimais; 7.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, grupės vadovo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui. Susipažinau _______________________ _________________ _______________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) _____________ (data)