Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-164 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS ATMINTIES INSTITUCIJŲ POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Atminties institucijų politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti valstybės kultūros politiką bibliotekų srityje. III. VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities − valstybės politikos bibliotekų srityje įgyvendinimo, valstybės programų ir priemonių, susijusių su valstybės ir savivaldybių bibliotekų plėtra, vykdymo bei koordinavimo – funkcijas, bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimo – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 4.2 turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bibliotekų srityje; 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje bei išmanyti raštvedybos taisykles; 4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius susitarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą; 4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos bibliotekų sistema, bibliotekų veikla; 4.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, identifikuoti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 4.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu; 4.9. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką bibliotekų srityje; 5.2. užtikrina bibliotekų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą; 5.3. analizuoja bibliotekų veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 5.4. rengia bibliotekų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka išvadų dėl teisės aktų projektus; 5.5. analizuoja Lietuvos, jos regionų ir užsienio šalių bibliotekų veiklos patirtį, atlieka bibliotekų tarptautinių praktikų taikymo analizę ir pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja kitoms institucijoms rengiant su bibliotekų veikla susijusių teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektus; 5.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl nacionalinių ir regioninių kultūrinės atminties ir kultūros paveldo politikos programų ir priemonių, darbų ir veiksmų įgyvendinimo bibliotekų srityje; 5.7. užtikrina ministerijos strateginiame plane numatytų bibliotekų programų ir priemonių vykdymą, joms skirtų lėšų administravimą ir kontrolę, vykdo šių programų rezultatų stebėseną ir analizę; 5.8. koordinuoja bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016–2022 metams įgyvendinimą, vykdo stebėseną ir analizę; 5.9. vykdo bibliotekų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklos priežiūrą ir kontrolę, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo, dalyvauja regiono bibliotekų tarybų veikloje; 5.10. koordinuoja Lietuvos bibliotekų tarybos, bibliotekų srities ekspertų komisijų ir darbo (veiklos) grupių veiklą, užtikrina techninį jų aptarnavimą; 5.11. koordinuoja ir užtikrina tinkamą procedūrų, susijusių su geriausio metų bibliotekininko vardo ir premijų skyrimu, vykdymą; 5.12. dalyvauja rengiant bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas; 5.13. pagal kompetenciją organizuoja konsultacinius ir informacinius renginius, pasitarimus, konferencijas, seminarus bibliotekų klausimais; 5.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis ir tarpžinybinius susitarimus bibliotekų srityje; 5.15. bendradarbiauja su bibliotekų srityje veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje; 5.16. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos paramos lėšomis įgyvendinamų bibliotekų investicijų projektų veiklų vertinime; 5.17. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus; 5.18. viceministro arba ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant bibliotekų klausimus; 5.19. rengia raštus bei kitus dokumentus, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 5.20. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje; 5.21. teikia metodinę pagalbą bibliotekų veiklos ir jos teisinio reglamentavimo klausimais; 5.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, grupės vadovo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui. Susipažinau _________________________ _________________ _______________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) _____________ (data)