Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                       2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-165                                                                                                                        

           

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS ATMINTIES INSTITUCIJŲ POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Atminties institucijų politikos grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

 2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti valstybės kultūros politiką muziejų srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities − valstybės politikos muziejų srityje įgyvendinimo, valstybės programų ir priemonių, susijusių su valstybės ir savivaldybių muziejų plėtra, vykdymo bei koordinavimo, bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimo – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

      

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį)

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį muziejų srityje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje bei išmanyti raštvedybos taisykles;

4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius susitarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius muziejų veiklą;

4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos muziejų sistema, muziejų veikla;

4.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, identifikuoti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.9. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką muziejų srityje;

5.2. užtikrina muziejų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

5.3. analizuoja muziejų veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

5.4. rengia muziejų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka išvadų dėl teisės aktų projektus;

5.5. analizuoja Lietuvos, jos regionų ir užsienio šalių muziejų veiklos patirtį, atlieka muziejų tarptautinių praktikų taikymo analizę ir pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja kitoms institucijoms rengiant su muziejų veikla susijusių teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektus;

5.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl nacionalinių ir regioninių kultūrinės atminties politikos programų ir priemonių, darbų ir veiksmų įgyvendinimo muziejų srityje;

5.7. užtikrina ministerijos strateginiame plane numatytų muziejų programų ir priemonių vykdymą, joms skirtų lėšų administravimą ir kontrolę, vykdo šių programų rezultatų stebėseną ir analizę;

5.8. koordinuoja Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015-2020 metams įgyvendinimą, vykdo šios programos stebėseną ir analizę;

5.9. vykdo nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklos priežiūrą ir kontrolę, dalyvauja šių muziejų tarybų veikloje, teikia pasiūlymus šių muziejų veiklos tobulinimo;

5.10. organizuoja ir koordinuoja muziejų srities ekspertų komisijų ir darbo (veiklos) grupių veiklą, užtikrina techninį jų aptarnavimą;

5.11. organizuoja ir koordinuoja muziejų veiklos vertinimą, užtikrina Muziejų veiklos vertinimo komisijos techninį aptarnavimą;

5.12. dalyvauja rengiant muziejų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas;

5.13. pagal kompetenciją organizuoja konsultacinius ir informacinius renginius, pasitarimus, konferencijas, seminarus muziejų klausimais;

5.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis ir tarpžinybinius susitarimus muziejų srityje;

5.15. bendradarbiauja su muziejų srityje veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje;

5.16. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos paramos lėšomis įgyvendinamų muziejų investicijų projektų veiklų vertinime;

5.17. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus;

5.18. viceministro arba ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant muziejų klausimus;

5.19. rengia raštus bei kitus dokumentus, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus;

5.20. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje;

5.21. teikia metodinę pagalbą muziejų veiklos ir jos teisinio reglamentavimo klausimais;

5.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, grupės vadovo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

           

__________________