Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-168                                                                                    

                     

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS ATMINTIES INSTITUCIJŲ POLITIKOS GRUPĖS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Atminties institucijų politikos grupės (toliau – grupė) vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

 2. Grupės vadovo pareigybė reikalinga organizuoti, kontroliuoti bei užtikrinti pavaldžių grupės valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų darbą padedant formuoti ir įgyvendinti kultūrinės atminties politiką muziejų, bibliotekų, archyvų veiklos bei kultūros paveldo skaitmeninimo srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiųjų veiklos sričių – kultūrinės atminties politikos formavimo ir įgyvendinimo muziejų, bibliotekų, archyvų bei kultūros paveldo skaitmeninimo srityse – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

      

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį muziejų, bibliotekų, archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo politikos formavimo srityje;

4.3. žinoti ir gebėti taikyti su Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

4.4. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius muziejų, bibliotekų, archyvų ir kultūros paveldo skaitmenimo veiklą, raštvedybos tvarkymą ir archyvų darbą, viešuosius pirkimus, turto valdymą, įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę;

4.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;

4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

4.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.8. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų pavaldžių grupės valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti grupės nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

5.2. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant kultūrinės atminties politiką muziejų, bibliotekų, dokumentų ir archyvų bei kultūros paveldo skaitmeninimo srityse;

5.3. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina muziejų, bibliotekų, archyvų veiklą, kultūros paveldo skaitmeninimo politiką reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

5.4. analizuoja muziejų, bibliotekų, archyvų veiklą, kultūros paveldo skaitmeninimo politiką reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų keitimo;

5.5. organizuoja muziejų, bibliotekų, archyvų veiklą, kultūros paveldo skaitmeninimo politiką reglamentuojančių teisės aktų ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka išvadų dėl teisės projektų rengimą;

5.6. analizuoja Lietuvos, jos regionų ir užsienio šalių patirtį muziejų, bibliotekų, archyvų veiklos ir kultūros paveldo skaitmeninimo politikos srityse ir pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja kitoms institucijoms rengiant su šiomis sritimis susijusių teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektus;

 5.7. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl nacionalinių ir regioninių kultūrinės atminties politikos programų ir priemonių, darbų ir veiksmų įgyvendinimo muziejų, bibliotekų, archyvų veiklos ir kultūros paveldo skaitmeninimo politikos srityse;

5.8. užtikrina muziejų, bibliotekų, archyvų veiklos ir kultūros paveldo skaitmeninimo politikos srityse numatytų programų ir priemonių vykdymą;

5.9. koordinuoja ministerijai pavaldžių muziejų, bibliotekų ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų veiklos;

5.10. koordinuoja muziejų, bibliotekų, archyvų ir kultūros paveldo skaitmeninimo srities tarybų, ekspertų komisijų ir darbo (veiklos) grupių veiklą;

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis ir tarpžinybinius susitarimus muziejų, bibliotekų, archyvų veiklos ir kultūros paveldo skaitmeninimo politikos srityse;

5.12. bendradarbiauja su muziejų, bibliotekų, archyvų veiklos ir kultūros paveldo skaitmeninimo politikos srityse veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje;

5.13. pagal kompetenciją dalyvauja su 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimu susijusioje veikloje;

5.14. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo;

5.15. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;

5.16. viceministro arba ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant grupės kompetencijai priskirtus klausimus;

5.17. rengia ir (ar) organizuoja raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus;

5.18. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su pavaldžių grupės valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais;

5.19. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje darbe;

5.20. užtikrina pavaldžių grupės valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

5.21. vizuoja pavaldžių grupės valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų rengtus dokumentus ir teisės aktų projektus;

5.22. teikia metodinę pagalbą ministerijos darbuotojams grupės veiklos sritims priskirtais klausimais;

5.23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus kultūros viceministrui.

                     

__________________