Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-568              

                                                                                                 

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR APTARNAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas;

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą ministerijos viešųjų pirkimų vykdymą ir padėti formuoti ministerijos viešųjų pirkimų vykdymo politiką.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

      

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

4.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

4.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus.

4.4. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją rengti išvadas ir priimti sprendimus;

4.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.8. mokėti užsienio (anglų, prancūzų) kalbą B2 lygiu (pagal Europass).

4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. vykdydamas viešųjų pirkimų, tame tarpe ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų, procedūras:

5.1.1. dalyvauja ministerijos viešųjų pirkimų komisijų darbe, protokoluoja jų posėdžius, rengia arba dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentų projektus ir teikia juos viešųjų pirkimų komisijoms, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisijos;

5.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ministerijos vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, organizuoja ir koordinuoja informacijos apie ministerijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą ministerijos interneto svetainėje;

5.1.3. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;

5.1.4. atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras;

5.2. tikrina ministerijos administracijos padalinių pateiktų pirkimo dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams;

5.3. rengia teisės aktų, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu ministerijoje, projektus;

5.4. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant su viešuosius pirkimus reguliuojančių įstatymų įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektus;

5.5. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas dėl Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektų, kuriuose reguliuojami klausimai, susiję su viešaisiais pirkimais;

5.6. prisideda prie ministerijos viešųjų pirkimų vykdymo politikos formavimo ir tobulinimo, pagal kompetenciją vykdydamas teisės aktų, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu ministerijoje, pristatymus ir teikdamas metodinę pagalbą bei konsultacijas ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

5.7. vykdo kitus skyriaus vedėjo, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio ir kultūros ministro su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.