Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-826 BENDRŲJŲ REIKALŲ IR APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas; 2. Neteko galios nuo 2019-01-01 3. Neteko galios nuo 2019-01-01. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) valdomo turto naudojimą, organizuoti darbuotojų priešgaisrinę, civilinę ir darbų saugą, įslaptintos informacijos, kuria disponuoja ministerija administravimą, apsaugą ir kontrolę. III.VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrųjų veiklos sričių – materialinių vertybių įsigijimas, apsauga ir tinkamas naudojimas bei nurašymas, ministerijos pasirengimas mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti, darbuotojų priešgaisrinė, civilinė ir darbų sauga, įslaptintos informacijos, kuria disponuoja ministerija administravimas, apsauga ir kontrolė, funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį; 6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles; 6.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, pasirengimą mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramos teikimui, darbuotojų priešgaisrinę, civilinę ir darbų saugą bei įslaptintos informacijos, administravimą, apsaugą ir kontrolę; 6.4. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją rengti išvadas ir priimti sprendimus; 6.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.7. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 7.1. teikia informaciją valstybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), piliečiams turto valdymo, priešgaisrinės, civilinės ir darbų saugos klausimais bei įslaptintos informacijos apsaugos ir kontrolės užtikrinimo klausimais; 7.2. administruoja ministerijos pasirengimą mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti; 7.3. organizuoja darbuotojų priešgaisrinę, civilinę ir darbų saugą; 7.4. organizuoja ministerijos materialinių vertybių metines inventorizacijas, teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras; 7.5. organizuoja ministerijos materialiojo turto išdavimą naudoti ministerijos darbuotojams; 7.6. užtikrina įslaptintos informacijos, kuria disponuoja ministerija, administravimą, apsaugą ir kontrolę; 7.7. dalyvauja rengiant ministerijos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, koordinuoja veiksmus tarp ministerijos administracijos padalinių; 7.8. dalyvauja organizuojant ministerijos mobilizacijos štabo veiklą, koordinuoja veiksmus tarp ministerijos administracijos padalinių; 7.9. rengia teisės aktų, susijusių su valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu, ministerijos pasirengimu mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikimu, darbuotojų priešgaisrine, civiline ir darbų sauga bei įslaptinta informacija, projektus; 7.10. vykdo kitus skyriaus vedėjo, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio ir kultūros ministro su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai veiklos tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _________________