Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                       Lietuvos Respublikos kultūros

                                                                                                                                                                                ministro 2017 m. gruodžio 20 d.

                                                                                                                                                                įsakymu Nr. ĮV-1209

                                                                                               

         

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS BENDRŲJŲ REIKALŲ IR APTARNAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas;

2. Pareigybės lygis – A;

3. Pareigybės kategorija – 17.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti informacinių technologijų naudojimo ir vystymo ministerijoje politiką, tinkamą ministerijos viešųjų pirkimų planavimą ir vykdymą, ministerijos valdymo srityje esančio turto valdymo ir naudojimo politiką, efektyvų dokumentų valdymą ministerijoje, raštvedybą bei archyvavimą ministerijoje, įslaptintos informacijos tvarkymą ir jos fizinę apsaugą, tarnybinių automobilių priežiūrą ir naudojimą, pasirengimą mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti, darbuotojų priešgaisrinę, civilinę ir darbų saugą, taupų ministerijos materialinių vertybių naudojimą, lietuvių kalbos tvarkybą ministerijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrųjų veiklos sričių – informacinių technologijų naudojimo ir vystymo ministerijoje, viešųjų pirkimų organizavimo, ministerijos valdymo srityje esančio turto valdymo ir naudojimo, dokumentų valdymo ministerijoje, raštvedybos bei archyvavimo ministerijoje, įslaptintos informacijos tvarkymo, tarnybinių automobilių priežiūros ir naudojimo, pasirengimo mobilizacijai, priešgaisrinės, civilinės ir darbų saugos, taupaus ministerijos materialinių vertybių naudojimo ir lietuvių kalbos tvarkybos ministerijoje – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

      

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą Socialinių ar Technologinių mokslų išsilavinimą;

6.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų ir jų diegimo valdymo ar viešųjų pirkimų įstaigoje koordinavimo ar įstaigos ūkinio ir techninio-organizacinio aprūpinimo užtikrinimo srityje;

6.3.  ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

6.4.  žinoti ir gebėti taikyti su Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

6.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacines technologijas, viešuosius pirkimus, turto valdymą, raštvedybą, dokumentų archyvavimą, įslaptintos informacijos valdymą, mobilizacijos organizavimą, priešgaisrinės, civilinės ir darbų saugos organizavimą, darbo saugą, lietuvių kalbos tvarkymą teisės aktų rengimo ir derinimo procese ;

6.4. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;

6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

6.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

V SKYRIUS

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR APTARNAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų skyriaus darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

7.2. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl skyriaus ar ministerijos darbo organizavimo tobulinimo;

7.3. ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

7.4. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus;

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais;

7.6. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų darbe;

7.7. užtikrina skyriaus bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

7.8. dalyvauja rengiant savo kompetencijos srityje susijusius strateginio planavimo dokumentus;

7.9. vizuoja ir/arba pasirašo skyriaus rengtus dokumentus ir teisės aktų projektus ;

7.10. teikia metodinę pagalbą ministerijos darbuotojams skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais;

7.11. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja informacinių technologijų naudojimo ir vystymo ministerijoje politiką, tinkamą ministerijos viešųjų pirkimų planavimą ir vykdymą, ministerijos valdymo srityje esančio turto valdymo ir naudojimo politiką, efektyvų dokumentų valdymą ministerijoje, raštvedybą bei archyvavimą ministerijoje, įslaptintos informacijos tvarkymą ir jos fizinę apsaugą, tarnybinių automobilių priežiūrą ir naudojimą, pasirengimą mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti, darbuotojų priešgaisrinę, civilinę ir darbų saugą, taupų ministerijos materialinių vertybių naudojimą, lietuvių kalbos tvarkybą ministerijoje;

7.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

                     

Susipažinau

_______________________                                                    _________________                               _______________

(valstybės tarnautojo pareigos)                                                    (parašas)                                              (vardas,  pavardė)

_____________

(data)