Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Lietuvos Respublikos kultūros

                                                                                 ministro 2018 m. sausio 10 d.

                                                                                 įsakymu Nr. ĮV-61                                                                                          

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.     PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas;

2. Pareigybės lygis – A;

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti skyriaus priimamų sprendimų, atliekamų užduočių ir rengiamų dokumentų, susijusių su turto valdymu ir priežiūra, atitikimą teisės aktų reikalavimams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – turto valdymas ir priežiūra.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

      

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį;

6.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

6.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto valdymą naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus.

6.4. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;

6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją rengti išvadas ir priimti sprendimus;

6.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.8. mokėti užsienio (anglų, vokiečių ar prancūzų) kalbą B1 lygiu.

V. SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, kurį patikėjimo teise valdo Kultūros ministerija ir įstaigos, esančios Kultūros ministerijos reguliavimo srityje, perleidimo projektus;

7.2. rengia sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą;

7.3. atlieka teisės aktų, susijusių su valstybės turto valdymu ir jo naudojimu, projektų vertinimą;

7.4. atlieka teisinį savivaldybių bei valstybės institucijų teikiamų Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektų dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo suteikimo ir perdavimo pagal panaudos sutartis vertinimą;

7.5. teises aktų nustatyta tvarka rengia sprendimų dėl nekilnojamojo turto nuomos per VTIPS sistemą ir teikia, juos kultūros ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui;

7.6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia rašytinių sutikimų valstybės turto nurašymui projektus;

7.7. pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

7.8. konsultuoja Kultūros ministerijos skyrius, kultūros įstaigas turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;

7.9. sprendžia klausimus susijusius su fizinių asmenų duomenų apsauga tvarkant asmens duomenis;

7.10. organizuoja ministerijos materialinių vertybių metines inventorizacijas, teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto nurašymą;

7.11. vykdo kitus skyriaus vedėjo, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio ir kultūros ministro su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                     

Susipažinau

_______________________                                          _________________                               _______________

(valstybės tarnautojo pareigos)                                           (parašas)                                              (vardas,  pavardė)

_____________

(data)