Pareigų aprašymas Spausdinti

     PATVIRTINTA

                                                                                           Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                          2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 69

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas;
  2. Pareigybės lygis –A.
  3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

  1. Skyrius vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą ministerijos ir įstaigų, esančių Kultūros ministerijos reguliavimo srityje, turto valdymą ir priežiūrą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - turto valdymas ir priežiūra - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį turto valdymo srityje;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybes tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teises aktais reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

6.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymą; Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymą;

6.5. mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas;

6.6. mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir kitų asmenų bei institucijų raštus, rengti atsakymus;

6.7. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;

6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.9. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, kurį patikėjimo teise valdo Kultūros ministerija ir įstaigos, esančios Kultūros ministerijos reguliavimo srityje, perleidimo projektus;

7.2. atlieka teisės aktų, susijusių su valstybės turto valdymu ir jo naudojimu, projektų ekspertizę;

7.3. savo kompetencijos ribose analizuoja, savivaldybių bei valstybės institucijų teikiamus Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo, suteikimo ar jų perdavimo pagal panaudos sutartis;

7.4. teises aktų nustatyta tvarka rengia sprendimų dėl nekilnojamojo turto nuomos per VTIPS sistemą ir teikia, juos kultūros ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau - Vadovybė);

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia rašytinių sutikimų valstybės turto nurašymui projektus ir teikia juos Vadovybei;

7.6. kontroliuoja valstybės turto valdomo patikėjimo teise registravimo savalaikiškumą;

7.7. apibendrina, analizuoja informaciją dėl valstybes institucijų patikėjimo teise ar panaudos ar nuomos teise valdomo ilgalaikio turto panaudojimo bei teikia pasiūlymus dėl perskirstymo;

7.8. rengia ministerijos raštų projektus ir pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

7.9. rengia siūlymus dėl nenaudojamo valstybės turto tolimesnio pritaikymo, ruošia reikalingus dokumentus ir pateikia privatizavimą vykdančioms institucijoms;

7.10. kuruoja UAB ,,Lietuvos kinas“ veiklą;

7.11. analizuoja situaciją ir teikia pasiūlymus kultūros įstaigų valdomo valstybės turto atnaujinimo klausimais;

7.12. dalyvauja sprendimų dėl nuosavybes teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą priėmime bei priimtų sprendimų įgyvendinime;

7.13. konsultuoja Kultūros ministerijos skyrius, kultūros įstaigas turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;

7.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio ir kultūros ministro su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

_______________________________  

(parašas)                               

_______________________________

(vardas ir pavardė)

_______________________________

(data)