Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                       Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                                                                                                      2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. ĮV- 60  

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
  2. Pareigybės lygis – B.
  3. Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

  1. Skyriaus vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

4.2.  turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį;

4.3.  gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą;

4.4.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, perdavimą valstybės archyvams bei saugojimą;

4.5.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją rengti išvadas ir priimti sprendimus;

4.6.  mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7.  išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.8.  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas atliekas šias darbo funkcijas:

5.1.  teikia informaciją valstybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai) dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, perdavimo valstybės archyvams bei saugojimo klausimais;

5.2.  vadovaudamasis teisės aktais reglamentuojančiais archyvų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą ir naudojimą, raštvedybą, dokumentų rengimą ir jų įforminimą, tvarko ministerijos archyvą;

5.3.  esant poreikiui organizuoja Dokumentų ekspertų komisijos darbą;

5.4.  organizuoja siunčiamos ir gaunamos korespondencijos tvarkymą, apskaitą ir paskirstymą ministerijoje;

5.5.  priima iš ministerijos lankytojų korespondenciją ir paskirsto ją ministerijos padaliniams;

5.6.  savo kompetencijos ribose suteikia informaciją ministerijos lankytojams;

5.7.  rengia ministerijos dokumentacijos planą, Ministerijos dokumentų registrų sąrašą,  nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus bei jų tęsinius, sudaro naikinti atrinktų bylų ir dokumentų aktus ir duomenis įkelia į Elektroninę archyvų informacinę sistemą (EAĮS), kontroliuoja Dokumentacijos plano taikymą formuojant bylas struktūriniuose padaliniuose, teikia metodinę pagalbą ministerijos valstybės tarnautojams bylų formavimo klausimais;

5.8.  formuoja susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Lietuvos Respublikos Seimu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybe bylas bei rengia jas archyviniam saugojimui;

5.9.  tvarko individualius ministro ir ministerijos kanclerio teisės aktus (įsakymai, potvarkiai, įgaliojimai), pildo registrus, formuoja bylas ir rengia jas archyviniam saugojimui;

5.10.   prižiūri, kaip ministerijoje laikomasi dokumentų rengimo, įforminimo ir archyvavimo reikalavimų ir informuoja apie pažeidimus skyriaus vedėją bei ministerijos vadovybę;

5.11.   savo kompetencijos ribose teikia informaciją apie gautus ar siųstus raštus, archyve suranda reikiamus dokumentus ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

5.12.   rengia ir išduoda juridinį faktą patvirtinančias pažymas pagal fizinių ir juridinių asmenų užklausimus;

5.13.   rengia pažymas apie ministerijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą;

5.14.   priima saugoti ministerijos nuolat bei ilgai saugomus dokumentus, organizuoja tolesnį jų naudojimą;

5.15.   prižiūri ir kuruoja ministerijai pavaldžių įstaigų neperduodančių dokumentų į valstybės archyvus, dokumentų valdymo organizavimą pagal teisės aktų nuostatas, derina  jų apskaitos dokumentus.

5.16.   teikia ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams metodinę pagalbą dokumentų rengimo, įforminimo ir archyvavimo klausimais;

5.17.   pagal kompetenciją rengia ministerijos raštus;

5.18.   vykdo kitus skyriaus vedėjo, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio ir kultūros ministro su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Susipažinau

________________________

( pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)