Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                            Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                                                            2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. ĮV- 62  

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – kvalifikuoti darbuotojai.
  2. Pareigybės lygis – C.
  3. Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

  1. Skyriaus vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.  turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgyta profesine kvalifikacija;

4.2.  turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį;

4.3.  gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą;

4.4.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją rengti išvadas ir priimti sprendimus;

4.5.  mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6.  išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas atliekas šias darbo funkcijas:

5.1.  organizuoja ministerijos transporto priemonių saugų eksploatavimą;

5.2.  atlieka ministro vairuotojo funkcijas;

5.3.  rūpinasi jam priskirtos transporto priemonės švara;

5.4.  pagal kompetenciją organizuoja viešuosius pirkimus ir rengia sutarčių projektus su konkursus laimėjusiomis organizacijomis bei užtikrina jų vykdymą;

5.5.  organizuoja ministerijos patalpų ir inventoriaus smulkų remontą;

5.6.  prižiūri ministerijos garažų tvarką ir saugią eksploataciją;

5.7.  teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl efektyvaus ministerijos transporto naudojimo;

5.8.  organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų darbuotojų automobilių statymą ministerijos kieme;

5.9.  vykdo kitus skyriaus vedėjo, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio ir kultūros ministro su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Susipažinau

________________________

( pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)