Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-67 BENDRŲJŲ REIKALŲ IR APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai. 2. Pareigybės lygis – A; 3. Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus vedėjui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Skyriaus vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje; 4.2. žinoti ir gebėti taikyti su Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 4.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacines technologijas; 4.4. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.7. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias darbo funkcijas: 5.1. rengia operacinių sistemų, tipinių programinių paketų ir kompiuterizuotų sistemų naudojimo tvarkos aprašus bei vykdo jų laikymosi stebėseną ir priežiūrą; 5.2. rengia bei prižiūri reikalingą informacijos, vartotojų administravimo, kompiuterinių tinklų naudojimo saugos dokumentaciją; 5.3. įgyvendina ministerijos kompiuterinio tinklo, kompiuterinių sistemų ir duomenų bazių duomenų saugos technines ir programines priemones, siekdamas užtikrinti ministerijos informacinių technologijų saugą; 5.4. administruoja interneto svetainės tvarkymo programinę įrangą, siekdamas užtikrinti ministerijos interneto svetainės funkcionavimą; 5.5. instaliuoja kompiuterinių darbo vietų operacinių sistemų ir tipinių taikomųjų programinių paketų programinę įrangą ir ją prižiūri, siekdamas užtikrinti ministerijos kompiuterinių darbo vietų funkcionalumą; 5.6. užtikrina ir administruoja ministerijos kompiuterinių darbo vietų prisijungimą prie centralizuotų Lietuvos ir užsienio duomenų bazių bei kompiuterinių sistemų; 5.7. administruoja apsikeitimą duomenimis su kitų valstybės institucijų ir įstaigų duomenų bazėmis, naudojant interneto technologijas, siekdamas užtikrinti saugų ministerijos duomenų perdavimą; 5.8. konsultuoja ministerijos administracijos padalinius operacinių sistemų, tipinių programinių paketų, duomenų bazių ir kompiuterizuotų sistemų naudojimo klausimais, siekdamas sudaryti galimybę operatyviai ir kvalifikuotai naudotis ministerijos informacinių sistemų ir telekomunikacijų produktais; 5.9. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl ministerijos informacinių ir telekomunikacinių technologijų modernizavimo, plėtros ir dalyvauja perkant ir diegiant kompiuterinę, programinę bei telekomunikacinę įrangą ministerijoje, siekdamas pažangių informacinių bei telekomunikacinių technologijų įgyvendinimo ministerijoje; 5.10. organizuoja garso, vaizdo aparatūros ir telekomunikacinės įrangos eksploatavimą ir užtikrina kokybišką jos veikimą, vykstant renginiams ministerijoje; 5.11. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje darbe; 5.12. vykdo kitus skyriaus vedėjo, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio ir kultūros ministro su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai veiklos tikslai. Susipažinau _______________________ (pareigos) _______________________ (parašas) _______________________ (vardas, pavardė) _______________________ (data)