Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

             Lietuvos Respublikos kultūros ministro

             2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-68   

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
  2. Pareigybės lygis – A.
  3. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

  1. Skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srityje;

4.2.  turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

4.3.  gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

4.4.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją rengti išvadas ir priimti sprendimus;

4.5.  mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6.  išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.7.  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas atliekas šias darbo funkcijas:

5.1. centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje organizuoja bei vykdo elektroninius pirkimus;

5.2. dalyvauja ministerijos viešųjų pirkimų komisijų darbe, protokoluoja jų posėdžius, rengia arba dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentų projektus ir teikia juos viešųjų pirkimų komisijoms, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisijos;

5.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ministerijos vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

5.4. tikrina ministerijos administracijos padalinių pateiktų pirkimo dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams;

5.5. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;

5.6. atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras;

5.7. vykdo kitus skyriaus vedėjo, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio ir kultūros ministro su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Susipažinau

________________________

( pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)