Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-76

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

         PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.

2. Pareigybės lygis – A1;

3. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

4. Skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį dokumentų tvarkymo srityje;

4.3. žinoti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, rekomendacijas ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymą, Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų rengimą.

4.4. gebėti redaguoti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją pasitelkti rengiant išvadas, gebėti nustatyti pagrindines kalbinės raiškos (arba teksto kalbos) problemas, siūlyti sprendimų variantus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

4.6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

4.7. mokėti užsienio (anglų, prancūzų, vokiečių) kalbą B2 lygiu (pagal Europass).

            

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias darbo funkcijas:

5.1. redaguoja ministerijos rengiamus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, taip pat Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų teisės aktų ir kitų ministerijos darbuotojų rengiamų dokumentų projektus ir užtikrina, kad jie atitiktų lietuvių bendrinės kalbos normas, dokumentų rengimo reikalavimus;

5.2. vizuodamas patvirtina, kad suredaguoti dokumentai atitinka lietuvių kalbos ir dokumentų rengimo reikalavimus;

5.3. tikrina, ar teisės akto projekte apibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

5.4. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybinės lietuvių kalbos vartojimo ir dokumentų rengimo klausimais;

5.5. informuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie Valstybinės kalbos inspekcijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimuose, specialiuose leidiniuose keliamus norminės kalbos vartojimo reikalavimus, diegia juos ministerijos praktiniame darbe;

5.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja rengiant metodinę medžiagą dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais;

5.7. pagal kompetenciją dalyvauja diskusijose, seminaruose, pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo veikloje;

5.8. vykdo kitus skyriaus vedėjo, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio ir kultūros ministro su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Susipažinau

_______________________                                

(pareigos)                                                      

_______________________

(parašas)                                                  

_______________________

(vardas,  pavardė)

_______________________

(data)