Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. ĮV-188 RYŠIŲ SU VISUOMENE IR STRATEGINĖS KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 2. Pareigybės lygis – A; 3. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus vedėjui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ryšių su visuomene srityje; 4.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, , viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje,; 4.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą; 4.4. žinoti ir gebėti taikyti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, susijusias su skyriaus veikla; 4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.6. būti komunikabiliu, gebėti dirbti komandoje, efektyviai bendradarbiauti su kolegomis, kurti komunikacinius ryšius ir tinklus; 4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 4.8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.9. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. pagal poreikį organizuoja visuomenės nuomonės tyrimų apie Lietuvos kultūros politiką vykdymą ir užtikrina informavimą apie atliktų tyrimų išvadas; 5.2. organizuoja ministerijos veiklos viešinimo akcijas – atvirų durų dienas, susitikimus su visuomenės atstovais, kitus renginius; 5.3. užtikrina Lietuvos kultūros ir meno komunikacijos sistemos, įtraukiant Kultūros ministerijai pavaldžias įstaigas sukūrimą ir įgyvendinimą; 5.4. inicijuoja publikacijas ir interviu žiniasklaidos priemonėse Kultūros ministerijai aktualiomis temomis; 5.5. prireikus inicijuoja pranešimus spaudai, publikacijas ir interviu žiniasklaidos priemonėse ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų įgyvendinamiems projektams viešinti; 5.6. organizuoja ir įgyvendina veiksmingas ryšių su visuomene kampanijas, susijusias su Kultūros ministerijos ir kultūros ministro veiklos viešinimu; 5.7. prireikus koordinuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų prie ministerijos informacijos teikimą žiniasklaidai, bendradarbiauja rengiant šią informaciją, padeda pavaldžių įstaigų viešųjų ryšių specialistams organizuoti renginius žiniasklaidai, užmegzti ir palaikyti ryšius su žiniasklaida; 5.8. prireikus konsultuoja pavaldžių įstaigų ryšių su visuomene specialistus ir bendradarbiauja su jais rengiant ir skleidžiant aktualią informaciją; 5.9. pagal kompetenciją teikia informaciją ministerijoje organizuojamiems pasitarimams, seminarams, konferencijoms; 5.10. organizuoja, rengia ir teikia žiniasklaidai pranešimus ir kitą informaciją apie kultūros ministro susitikimus, vizitus, darbotvarkes, taip pat ir kitus įvykius, renginius; 5.11. rūpinasi, kad būtų laiku ir tinkamai parengta komunikacinė medžiaga ir su tuo susijusi informacija, skirta reprezentaciniams renginiams, įvykiams, vizitams ir kt., kuriuose dalyvauja ministerijos politinė vadovybė; 5.12. užtikrina informacijos apie ministerijos ir pavaldžių įstaigų veiklą skelbimą žiniasklaidoje; 5.13. dalyvauja organizuojant mokymus ar kitas priemones, susijusias su informacijos teikimo žiniasklaidai įgūdžių formavimu, bendradarbiavimu su žiniasklaida ministerijos darbuotojams; 5.14. atlieka kitas ministerijos vadovybės ar skyriaus vedėjo pavestas užduotis, susijusias su skyriaus kompetencija. Susipažinau ______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data)