Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-06-27T00:00:00422163Ministro įsakymas3980652019-06-27T00:00:00ĮV-443

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-505

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-443

redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS RYŠIŲ SU VISUOMENE IR STRATEGINĖS KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS KOMUNIKACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas;

2. Neteko galios nuo 2019-01-01;

3. Neteko galios nuo 2019-01-01.

II. PASKIRTIS

4. Patarėjo pareigybė reikalinga rinkti, kaupti, klasifikuoti, vertinti ir analizuoti viešąją informaciją Kultūros ministerijos kompetencijos srityse bei teikti apibendrintą analitinę informaciją bei išvadas ministerijos vadovybei ir kitiems ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – ryšių su visuomene – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų analitinio darbo patirtį;

6.3. išmanyti bendruosius kultūros procesus, žiniasklaidos sritį ir joje vykstančius procesus, medijų ir informacinio raštingumo problematiką;

6.4. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

6.5. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą, kultūros renginių organizavimą;

6.6. mokėti anglų ir rusų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass);

6.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles;

6.9. gebėti planuoti darbą, turėti organizacinių gebėjimų;

6.10. būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Konfidencialiai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. vykdo nacionalinės ir regioninės spaudos, naujienų tarnybų ir internetinės žiniasklaidos skelbiamos informacijos apie kultūrą, Lietuvos kultūros politiką ir susijusius renginius stebėjimą;

7.2. renka, kaupia, klasifikuoja ir analizuoja viešąją informaciją, reikalingą Kultūros ministerijos vadovybei, apie viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, situaciją bei pokyčius medijų ir informacinio raštingumo srityje;

7.3. renka, kaupia, klasifikuoja ir analizuoja viešąją informaciją, reikalingą Kultūros ministerijos vadovybei, apie galimai Lietuvos valstybės interesų neatitinkančius komercinius ar nekomercinius renginius, kurie gali būti išnaudojami įvairaus pobūdžio provokacijoms, dezinformacijos ar priešiškos propagandos sklaidai;

7.4. rengia ir ministerijos vadovybei teikia apibendrintą analitinę medžiagą aktualiais medijų ir informacinio raštingumo, žiniasklaidos priemonių veiklos klausimais;

7.5. rengia ir ministerijos vadovybei teikia savalaikę analitinę informaciją apie buvusius ir būsimus kultūros renginius, kuriems dėl plataus spektro grėsmių reikalingas didesnis ministerijos vadovybės dėmesys;

7.6. padeda ministerijos vadovybei identifikuoti problemas visuomenės informacinio raštingumo ir kritinio mąstymo stiprinimo klausimais, teikia siūlymus identifikuotoms problemoms spręsti;

7.7. teikia pastabas ir siūlymus strateginiams komunikacijos planams, ryšių su visuomene kampanijoms savo atsakomybės srityse;

7.8. Dalyvauja žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje, ministerijos rengiamuose pasitarimuose;

7.9. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose ir posėdžiuose, Seimo komitetuose, kitose institucijose ir įstaigose;

7.10. pagal kompetenciją teikia informaciją ministerijoje organizuojamiems pasitarimams, seminarams, konferencijoms;

7.11. prireikus rengia ir platina informaciją apie ministerijos veiklą žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos gavėjams;

7.12. prireikus prisideda prie ministerijos interneto svetainės ir ministerijos socialinių tinklų turinio kūrimo;

7.13. prireikus koordinuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų prie ministerijos (toliau – pavaldžios įstaigos) informacijos teikimą žiniasklaidai, bendradarbiauja rengiant šią informaciją, padeda pavaldžių įstaigų viešųjų ryšių specialistams organizuoti renginius žiniasklaidai, užmegzti ir palaikyti ryšius su žiniasklaida;

7.14. atlieka kitas ministerijos vadovybės ir / ar skyriaus vedėjo pavestas užduotis, susijusias su skyriaus kompetencija.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.