Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Lietuvos Respublikos kultūros

                                                                                 ministro 2019 m. balandžio 11 d.

                                                                                 įsakymu Nr. ĮV-272                                                                                        

                     

RYŠIŲ SU VISUOMENE IR STRATEGINĖS KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

        1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

        2. Pareigybės lygis – A1;

        3. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

         4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2.  turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį tekstų rašymo, žurnalistikos, ryšių su visuomene srityje;

4.3.  žinoti ir gebėti taikyti su Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

4.4.  žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą;

4.5.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

4.6.  puikiai mokėti dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7.  mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.8.  išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

         5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

5.1.  analizuoja žiniasklaidoje pateikiamą informaciją apie Kultūros ministerijos veiklą, prireikus teikia siūlymus dėl ministerijos pozicijos viešojoje erdvėje keliamais klausimais;

5.2.  rengia ir platina informaciją apie ministerijos veiklą žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos gavėjams, aktyviai siekia žiniasklaidos susidomėjimo aktualiomis temomis: inicijuoja interviu, publikacijas, teikia papildomą informaciją žiniasklaidai (akreditacija, pranešimai spaudai, spaudos konferencijos, atsakymai į užklausas);

5.3.  nustatyta tvarka organizuoja informacinių-reprezentacinių leidinių, vaizdo reportažų, televizijos, radijo laidų apie ministerijos veiklą kūrimą ir leidybą, įgyvendina kūrybinius sprendimus (leidiniai, sveikinimai, kalbos), siekiant įtaigaus informavimo apie Lietuvos kultūros politiką ir ministerijos sprendimus;

5.4.  įgyvendina ministerijos komunikacinius veiksmus: rengia pranešimus spaudai, informacinius straipsnius, prireikus – informaciją socialiniuose tinkluose ir kt.;

5.5.  rengia ir koordinuoja informacines kampanijas ir viešinimo akcijas apie Kultūros ministerijos veiklą;

5.6.  bendrauja su žurnalistais, atsako į jų klausimus, teikia arba organizuoja juos dominančios informacijos apie Kultūros ministerijos veiklą suteikimą, informuoja juos apie svarbiausius Kultūros ministerijoje vykstančius renginius;

5.7.  koordinuoja Lietuvos Respublikos kultūros atašė informacijos žiniasklaidai pateikimą, rūpinasi jos sklaida;

5.8.  rengia ministerijos teikiamų padėkų, diplomų tekstus;

5.9.  pagal kompetenciją teikia informaciją ministerijoje organizuojamiems pasitarimams, seminarams, konferencijoms;

5.10.   užtikrina ministerijos interneto svetainės reprezentatyvumą, ministerijos interneto svetainėje operatyviai skelbia parengtą ir žiniasklaidai platinamą informaciją apie ministerijos  ir Lietuvos Respublikos kultūros atašė veiklą; ministerijos vadovybės darbotvarkes, informuoja apie ministerijos renginius, talpina informaciją apie ministerijos skelbiamus konkursus ir kt.;

5.11.   prireikus dalyvauja rengiant visuomenės informavimo apie Kultūros ministerijos veiklą strategiją ir priemones;

5.12.   atlieka kitas ministerijos vadovybės ir / ar skyriaus vedėjo pavestas užduotis, susijusias su skyriaus kompetencija;

5.13.   pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jam nesant.

__________________

Susipažinau

________________________

(pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)