Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                                                     Lietuvos Respublikos kultūros

                                                                          ministro 2019 m. gegužės 6 d.

                                                                          įsakymu Nr. ĮV-323                     

RYŠIŲ SU VISUOMENE IR STRATEGINĖS KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai;
  2. Pareigybės lygis – A2;
  3. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGASEINANČIAM DARBUOTOJUI

           4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ryšių su visuomene srityje;

4.3.  žinoti ir gebėti taikyti su Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

4.4.  žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą;

4.5.  gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;

4.6.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

4.7.  mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.8.  mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.9.  išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

            5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

5.1.  rengia Kultūros ministerijos veiklos komunikacijos socialinėse medijose strategiją ir planus, užtikrina socialinės medijos strategijos integravimą į bendrą Kultūros ministerijos komunikacijos strategiją;

5.2.  organizuoja Kultūros ministerijos veiklos pristatymą socialiniuose tinkluose (Facebook, Linkedin, YouTube, Instagram ir kita), rengia informacines žinutes Kultūros ministerijos profiliams socialiniuose tinkluose, organizuoja konkursus;

5.3.  organizuoja ir įgyvendina ryšių su visuomene kampanijas Kultūros ministerijos profiliuose socialiniuose tinkluose;

5.4.  naudodamasis analitikos įrankiais, analizuoja Kultūros ministerijos komunikacijos socialiniuose tinkluose efektyvumą, stebi naujausias tendencijas ir nustato naujas socialinių tinklų galimybes;

5.5.  vykdo nuolatinę kultūros naujienų stebėseną socialiniuose tinkluose, atlieka analizę, prognozuoja galimas komunikacijos socialiniuose tinkluose krizes kultūros ministro valdymo srityse;

5.6.  organizuoja tiesiogines Kultūros ministerijos apdovanojimų, premijų teikimo, spaudos konferencijų ir kitų renginių vaizdo transliacijas socialiniuose tinkluose;

5.7.  rengia vizualią medžiagą ir vaizdo maketus, iliustruojančius Kultūros ministerijos informacines žinutes ministerijos puslapiuose ir profiliuose socialiniuose tinkluose;

5.8.  rengia atsakymus į piliečių paklausimus ministerijos socialiniuose tinkluose;

5.9.  konsultuoja pavaldžių įstaigų ryšių su visuomene specialistus komunikacijos socialiniuose tinkluose klausimais;

5.10.   pagal kompetenciją teikia informaciją ministerijoje organizuojamiems pasitarimams, seminarams, konferencijoms;

5.11.   dalyvauja organizuojant mokymus ar kitas priemones, susijusias su informacijos teikimo žiniasklaidai įgūdžių formavimu, bendradarbiavimu su žiniasklaida ministerijos darbuotojams;

5.12.   atlieka kitas ministerijos vadovybės ar skyriaus vedėjo pavestas užduotis, susijusias su skyriaus kompetencija;

5.13.   pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jam nesant.

__________________