Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-331 CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti vidaus auditą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje (toliau - ministerija), įstaigose prie ministerijos arba Lietuvos Respublikos kultūros ministro reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose (įmonėse, bendrovėse) tikrinant bei vertinant sukurtos ir įdiegtos vidaus kontrolės sistemos tinkamumą ir veiksmingumą, padedant įgyvendinti veiklos strategiją, ūkinę ir finansinę politiką, didinančią įstaigų veiklos efektyvumą, atskleidžiant veiklos plėtros ir kitus rezervus. III. VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – vidaus audito – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos, teisės, vadybos ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros srities viešojo administravimo institucijoje ar biudžetinėje įstaigoje; 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, korupcijos prevenciją, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 4.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą bei su juo susijusius norminius teisės aktus, tarptautinius Vidaus audito profesinės praktikos standartus ir mokėti juos taikyti praktiniame darbe, išmanyti vidaus auditorių profesinės etikos taisykles; 4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto sandarą, turto disponavimą, valdymą, naudojimą, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, viešųjų įstaigų bei valstybės įmonių veiklą; 4.6. mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas; 4.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; 4.9. mokėti dirbti kompiuterius Microsoft Office programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. tikrina ir vertina ministerijos, įstaigų prie ministerijos arba Lietuvos Respublikos kultūros ministro reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų (įmonių, bendrovių): 5.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą; 5.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams; 5.1.3. veiklos ataskaitų duomenų teisingumą; 5.1.4. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimo efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais; 5.1.5. turto apsaugą, valdymą, naudojimą ir disponavimą; 5.1.6. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą; 5.1.7. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą ir panaudojimą; 5.1.8. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti veiklą ir vidaus kontrolę; 5.2. vidaus audito metu atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą; 5.3. konsultuoja ir pataria visais su vidaus kontrole susijusiais klausimais; 5.4. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito); 5.5. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą; 5.6. vykdo kitus ministerijos vadovybės ar skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Susipažinau __________________________ (vardas, pavardė) __________________________ (parašas) __________________________ (data)