Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-246 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas; 2. Neteko galios nuo 2019-01-01; 3. Neteko galios nuo 201-01-01. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti vidaus auditą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje (toliau – ministerija), įstaigose prie ministerijos arba Lietuvos Respublikos kultūros ministro reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tikrinant bei vertinant sukurtos ir įdiegtos vidaus kontrolės sistemos tinkamumą ir veiksmingumą, padedant įgyvendinti veiklos strategiją, ūkinę ir finansinę politiką, didinančią įstaigų veiklos efektyvumą, atskleidžiant veiklos plėtros ir kitus rezervus. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – vidaus audito – funkcijas. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities (ekonomika, vadyba ir verslo administravimas, finansai ar apskaita) magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, biudžeto sandarą, turto disponavimą, valdymą, naudojimą, viešuosius pirkimus, viešųjų įstaigų bei valstybės įmonių veiklą; 6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą bei su juo susijusius norminius teisės aktus, tarptautinius Vidaus audito profesinės praktikos standartus ir mokėti juos taikyti praktiniame darbe, išmanyti vidaus auditorių profesinės etikos taisykles, finansų tvarkymo, valdymo, veiklos planavimo principus; 6.4. žinoti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles; 6.5. gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją; 6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; 6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis, tinkamai suformuluoti audito tikslus, vertinimus, išvadas ir rekomendacijas; 6.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. tikrina ir vertina ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų bei organizacijų: 7.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, materialinių ir finansinių išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą; 7.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams; 7.1.3. kontrolės aplinką, informaciją ir jos perdavimą; 7.1.4. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais; 7.1.5. turto apsaugą ir valdymą; 7.1.6. finansinių ir kitokių sandorių tinkamumą, jų atitikimą įstaigos veiklos tikslams; 7.1.7 lėšų, gautų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą ir panaudojimą; 7.2. rengia detalias audito programas, vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti valdymą, veiklą, atskirų sričių vidaus kontrolę ir kt.; 7.3 rengia testus ir klausimynus, reikalingus veiklos, valdymo, turto, programų ar kt. vidaus auditui; 7.4. pagal kompetenciją konsultuoja audituojamojo subjekto vadovą, kitus dirbančiuosius; 7.5. vidaus audito metu atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą; 7.6. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po vidaus audito); 7.7. renka ir kaupia vidaus audito pastebėjimus pagrindžiančius dokumentus bei kitus darbo dokumentus; 7.8. pagal savo kompetenciją laiku informuoja vedėją apie tikrinimo metu atskleistus stambius trūkumus, pažeidimus ar viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktus; 7.9. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą; 8. vykdo kitus ministerijos vadovybės ar skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Susipažinau __________________________ (vardas, pavardė) __________________________ (parašas) __________________________ (data)