Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-15

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros

valstybės tarnautojas;

2. Neteko galios nuo 2019-01-01;

3. Neteko galios nuo 2019-01-01.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti vidaus auditą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje (toliau - ministerija), įstaigose prie ministerijos arba Lietuvos Respublikos kultūros ministro reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tikrinant bei vertinant sukurtos ir įdiegtos vidaus kontrolės sistemos tinkamumą ir veiksmingumą, padedant įgyvendinti veiklos strategiją, ūkinę ir finansinę politiką, didinančią įstaigų veiklos efektyvumą, atskleidžiant veiklos plėtros ir kitus rezervus.

III. VEIKLOS SRITIS

          5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – vidaus audito – funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖSTARNAUTOJUI

          6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

          6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

          6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų vidaus auditoriaus darbo patirtį kultūros srities įstaigose;

          6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, buhalterinę apskaitą, biudžeto sandarą, mokesčių sistemą, turto valdymą naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, viešųjų įstaigų bei valstybės įmonių veiklą;

          6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą bei su juo susijusius norminius teisės aktus, tarptautinius Vidaus audito profesinės praktikos standartus ir mokėti juos taikyti praktiniame darbe, išmanyti vidaus auditorių profesinės etikos taisykles, veiklos planavimo principus;

          6.5. žinoti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti ir apibendrinti;

          6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

          6.7. gebėti tinkamai suformuluoti audito tikslus, vertinimus, išvadas ir rekomendacijas, identifikuoti apskaitos ir veiklos rizikas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba.

          6.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

          7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas šias funkcijas:

          7.1. tikrina ir vertina ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų bei organizacijų:

          7.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, funkcijų paskirstymo, materialinių ir finansinių išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

          7.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

          7.1.3. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, atitikimą viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimams, buhalterinės apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

          7.1.4. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, kultūros srities biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

          7.1.5. turto apsaugą, naudojimą ir valdymą;

          7.1.6. finansinių sandorių tinkamumą, jų atitikimą įstaigos veiklos tikslams;

          7.1.7. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą.

          7.2. rengia detalias vidaus audito programas ir ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti buhalterinę apskaitą, finansų kontrolę ir kitų veiklos sričių vidaus kontrolę;

          7.3. rengia testus ir klausimynus, reikalingus finansiniam, veiklos-finansiniam ar programų vertinimo vidaus auditui atlikti;

          7.4. vidaus audito metu pagal savo kompetenciją konsultuoja audituojamojo subjekto vadovą, kitus specialistus bei darbuotojus;

          7.5. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

          7.6. renka ir kaupia (savarankiškai parengia) darbo dokumentus, pagrindžiančius vidaus audito metu nustatytus trūkumus, išvadas, pastebėjimus;

          7.7. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

          8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

__________________________

             (parašas)

__________________________

             (vardas, pavardė)

__________________________

             (data)