Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-1213 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas; 2. Neteko galios nuo 2019-01-01; 3. Neteko galios nuo 2019-01-01. II SKYRIUS PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, kuris, tikrindamas ir vertindamas, ar ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų sukurtos ir įdiegtos vidaus kontrolės sistemos tinkamumą ir veiksmingumą, padeda įgyvendinti ministerijos veiklos strategiją, ūkinę ir finansinę politiką didinant ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos efektyvumą, atskleidžiant rezervus veiklai plėtoti ir jos tęstinumui garantuoti. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – vidaus audito organizavimo – funkcijas. IV SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti socialinių mokslų srities (ekonomikos, viešojo administravimo, vadybos ar teisės) aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 6.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus vidaus audito srityje; 6.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį; 6.4. turėti viešojo sektoriaus vidaus auditorių ar asmenų, dirbančių vidaus audito srityje, atestatą; 6.5. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 6.6. žinoti ir gebėti taikyti įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus kontrolę ir vidaus auditą, darbo santykius, apmokėjimą už darbą, viešuosius pirkimus, turto valdymą, korupcijos prevenciją, strateginį planavimą, biudžeto sandarą, buhalterinę apskaitą, kultūros įstaigų veiklą; 6.7. gebėti atlikti ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos rizikos vertinimo analizę; 6.8. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 6.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.10. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.11. gebėti teisės aktų nustatyta tvarka rengti skyriaus strateginius ir metinius veiklos planus. V SKYRIUS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 7.1. savarankiškai organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų skyriaus darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai; 7.2. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo; 7.3. kultūros ministro pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus; 7.4. pagal poreikį stebėtojo teisėmis dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia ir (ar) organizuoja raštų bei kitų dokumentų rengimą, rizikos vertinimo požiūriu nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 7.5. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų (toliau – skyriaus darbuotojų), valstybės tarnybos ar darbo santykiais; 7.6. stebėtojo teisėmis dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje; 7.7. užtikrina skyriaus bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais; 7.8. dalyvauja rengiant savo kompetencijos srityje susijusius ministerijos strateginio planavimo dokumentus; 7.9. pagal metinį skyriaus veiklos planą, suderintą su kultūros ministru, organizuoja ministerijos bei jai pavaldžių ar valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų vidaus auditą; 7.10. rengia ir teikia kultūros ministrui tvirtinti skyriaus vidaus audito metodiką; 7.11. sudaro strateginius ir metinius skyriaus veiklos planus, atsižvelgdamas į atliktą rizikos vertinimo analizę, juos raštu derina su kultūros ministru; planuodamas skyriaus veiklą gali atsižvelgti į kultūros ministro, įstaigų prie ministerijos ir ministro reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų pasiūlymus; 7.12. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais; 7.13. pataria kultūros ministrui, įstaigų prie ministerijos ir ministro reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovams, kitiems ministerijos valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams vidaus kontrolės klausimais; 7.14. rengia ataskaitas apie vidaus audito darbo planų vykdymą bei skyriaus darbuotojųatliktos veiklos rezultatus; 7.15. organizuoja vidaus audito ataskaitų (išvadų bei rekomendacijų) teikimą ministerijos vadovybei; 7.16. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą; 7.17. rengia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo; 7.18. dalyvauja su 2014-2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos administravimu susijusioje veikloje siekiant identifikuoti galimas šios srities rizikas ir, skyriui atlikus ES lėšų administravimo ir panaudojimo vidaus kontrolės vertinimą, pataria viešojo juridinio asmens vadovui dėl reikalingų prevencinių priemonių; 7.19. siekiant išvengti darbų dubliavimo, koordinuoja skyriaus veiklą bei keičiasi informacija su ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministro reguliavimo srities įstaigų audito vykdytojais; 7.20. finansų ministro nustatyta tvarka rengia informaciją apie skyriaus veiklą, kasmet iki kovo 1 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kultūros ministrui teikia metinę skyriaus veiklos ataskaitą; 7.21. jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų teisėsaugos institucijų, pagal kompetenciją perduoda vidaus audito dokumentus teisėsaugos institucijoms; 7.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio kultūros ministro pavedimus. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui. Susipažinau _______________________ _________________ _______________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) _____________ (data)