Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-366 TEISĖS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis patarėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė specialistai. 2. Pareigybės lygis A1. 3. Vyresnysis patarėjas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti socialinių mokslų aukštąjį universitetinį teisės bakalauro ir teisės magistro ar vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities teisės krypties) ir ne mažesnę kaip 4 metų teisinio darbo patirtį; 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje; 4.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės institucijų veiklą, teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, asociacijų, įmonių veiklą; 4.4. būti susipažinęs su konvencijomis, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su ministerijos funkcijomis, tarp jų bibliotekų, muziejų vykdoma veikla bei veikla saugomose teritorijose, kultūros paveldo apsaugos, taip pat dokumentų ir archyvų valdymo, etninės kultūros ir mėgėjų meninės veiklos sritimis; 4.5. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos teismų įstatymą, įstatymus, susijusius su civiline, administracine ir baudžiamąja teisena, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymą, mokėti pateikti procesinius dokumentus; 4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 4.7. mokėti atlikti teisės aktų ekspertizę, rengti Kultūros ministerijos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus; 4.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 4.9. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles; 4.10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.11. būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. konsultuoja Kultūros paveldo politikos ir Atminties institucijų politikos grupes rengiamų teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų dokumentų teisiniais klausimais, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus; 5.2. pagal kompetenciją rengia įstatymų, kitų teisės aktų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, raštus, Vyriausybės ir ministerijos darbo reglamentų nustatyta tvarka juos derina, vizuoja, teikia kultūros ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), prisideda prie kitų teisės aktų ar raštų rengimo; 5.3. ministerijos vadovybės arba skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų, pasitarimų ar darbo grupių darbe; 5.4. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms konsultacijas teisiniais klausimais; 5.5. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja ministerijai teismuose; 5.6. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus teisės aktų stebėsenos klausimais; 5.7. teikia duomenis apie pagal kompetenciją parengtus ir pateiktus svarstyti Seimo sesijose teisės aktų projektus; 5.8. pagal kompetenciją analizuoja ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ar Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas dėl Kultūros paveldo politikos ir Atminties institucijų politikos grupių veiklos, padeda rengti medžiagą Valstybės kontrolei, prokuratūrai ir kitoms valstybės institucijoms, atstovauja ministerijai šiose institucijose; 5.9. pagal kompetenciją rengia ministerijos vadovybei teisinę informacinę medžiagą, prireikus, teikia išvadas ir pasiūlymus, apibendrina gautą medžiagą iš kitų ministerijos administracijos padalinių ar ministerijos reguliavimo srityje esančių juridinių asmenų; 5.10. ministerijos vadovybės arba skyriaus vedėjo pavedimu analizuoja konkrečias teisines situacijas, teikia išvadas dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo bei pasiūlymus dėl konkrečios situacijos sprendimo būdo; 5.11. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, paklausimus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus; 5.12. pavaduoja Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą; 5.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus veikla.