Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. ĮV- 142 TEISĖS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1.Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus patarėjas, vykdydamas skyriui pavestas funkcijas, užtikrina, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) rengiami teisės aktai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei juridinės technikos reikalavimus. III. VEIKLOS SRITIS 3. Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus patarėjo bendroji veiklos sritis – teisė. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti socialinių mokslų aukštąjį universitetinį teisės srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį; 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje; 4.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės institucijų veiklą, teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, asociacijų, įmonių veiklą, civilinius teisinius santykius; 4.4. būti susipažinęs su konvencijomis, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su Kultūros ministerijos funkcijomis bei tautinių mažumų, etninės kultūros, mėgėjų meninės veiklos ir nacionalinės kultūros sklaidos užsienyje veikla; 4.5. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos teismų įstatymą, įstatymus, susijusius su civiline, administracine ir baudžiamąja teisena, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymą, prireikus, mokėti pateikti ieškinius, skundus, prašymus, apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į kitų juridinių ar fizinių asmenų pateiktuosius; 4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 4.7. mokėti atlikti teisės aktų ekspertizę, rengti Kultūros ministerijos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus; 4.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 4.9. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles; 4.10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.11. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. koordinuoja Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimą; 5.2. teisiniu požiūriu vertina Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus, Strateginio ir finansų valdymo skyriaus, Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus rengiamus teisės aktų projektus, sutartis ir kitus dokumentus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus; konsultuoja ministerijos darbuotojus ministerijos strateginio planavimo dokumentų rengimo, informacijos rengimo, viešinimo ir teikimo suinteresuotiems asmenims, asmens duomenų apsaugos, teisės aktų stebėsenos bei kitais teisiniais klausimais; 5.3. organizuoja viešuosius pirkimus skyriuje, jei jie rengiami pagal skyriui patikėtas funkcijas, padeda organizuoti viešuosius pirkimus kitiems ministerijos padaliniams, teikiant teisinę pagalbą; 5.4. rengia ministerijos nuostatų, darbo reglamento ir jų pakeitimų projektus, derina juos su kitais padaliniais ir atsako už savalaikį šių dokumentų atnaujinimą, taip pat rengia įstatymų, kitų teisės aktų, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus (ministerijos kancleriui ar Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjui pavedus, juos vizuoti), įvairius raštus bei prisideda prie įstatymų ir kitų teisės aktų, raštų, privalomų visai ministerijai, rengimo; 5.5. koordinuoja informacijos pateikimą administracinės naštos klausimais; 5.6. teikia duomenis apie pagal kompetenciją parengtus ir pateiktus svarstyti Seimo sesijose teisės aktų projektus; 5.7. atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 5.8. padeda rengti medžiagą Valstybės kontrolei, teismams, prokuratūrai ir kitoms teisėsaugos, teisėtvarkos ir valstybės institucijoms bei atstovauja ministeriją šiose institucijose; 5.9. ministerijos vadovybės arba Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjo pavedimu analizuoja konkrečias teisines situacijas, Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitas, teikia išvadas dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo bei pasiūlymus dėl konkrečios situacijos sprendimo būdo, dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose ir teikia jos nariams teisines išvadas, konsultacijas, kitaip prisideda prie jų veiklos; 5.10. pavaduoja Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą; 5.11. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Patarėjas yra pavaldus Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjui. Susipažinau: Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus patarėja __________________________ ______________ ______________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė _________________________