Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-512

TEISĖS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Neteko galios nuo 2019-01-01.

3. Neteko galios nuo 2019-01-01.

II. PASKIRTIS

4. Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybos, darbo santykius, įgyvendinimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje (toliau – ministerija) užtikrinimui, taip pat ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų (toliau – ministerijai pavaldžių įstaigų) personalo valdymo politikos formavimui ir įgyvendinimui, ministerijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijoms vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

            5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – personalo valdyme ir specioliojoje - duomenų apsaugos reikalavimų vykdyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

           6. Valstybės tarnautojas, einantis skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

           6.1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo ar teisės srityje;

           6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, darbo santykius, kultūros įstaigų veiklą, šių įstaigų veiklą reglamentuojančius specialiuosius įstatymus ir su jais susijusius teisės aktus;

           6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir su šiais įstatymais susijusius kitus teisės aktus, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;

6.4. išmanyti ir gebėti taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatas;

           6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

           6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;

           6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

           6.8. mokėti rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus, raštus;

           6.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

           6.10. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

            7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

            7.1. rengia arba dalyvauja ir prisideda rengiant teisės aktų, susijusių su ministerijos vidaus tvarka, Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir su šiais įstatymais susijusių kitų teisės aktų įgyvendinimu, projektus;

7.2. atlieka ministerijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas:

           7.2.1. rengia ir prižiūri dokumentaciją asmens duomenų apsaugos srityje;

7.2.2. kontroliuoja Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų įgyvendinimą ministerijoje, stebi ir informuoja apie naujienas ir pasikeitimus asmens duomenų apsaugos reguliavimo, praktikos taikymo srityse;

7.2.3. pagal poreikį inicijuoja poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūrą, dalyvauja jos atlikime;

7.2.4. vertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus;

7.2.5. prisideda sprendžiant konfliktines situacijas su duomenų subjektais, atsako į duomenų subjektų užklausimus dėl asmens duomenų tvarkymo;

7.2.6. informuoja ir konsultuoja ministerijos darbuotojus apie jų prievoles duomenų apsaugos srityje;

7.2.7. praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

7.2.8. bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, prireikus kreipiasi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl išankstinių konsultacijų ministerijai sprendžiant asmens duomenų saugumo klausimus;

7.3. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina prašymų Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti pareigas ministerijoje ar kitas pareigas ministerijai pavaldžiose įstaigose, teikimą;

7.4. dalyvauja tyrimų dėl tarnybinių nusižengimų ir / ar darbo pareigų netinkamo atlikimo komisijų darbe, koordinuoja tokių komisijų veiklą;

7.5. atlieka personalo valdymo funkcijas, susijusias su ministerijai pavaldžių įstaigų (turinčių viešojo administravimo įgaliojimus) vadovų tarnybos teisiniais santykiais – konkursų dėl priėmimo į pareigas organizavimu, metinių veiklos užduočių nustatymu ir jų vertinimo koordinavimu;

7.6. pagal kompetenciją ir kuruojamas sritis bendradarbiauja ir pagal poreikį teikia reikalingą informaciją įstaigai, centralizuotai atliekančiai personalo administravimo funkcijas, kad būtų užtikrinamas reikiamų dokumentų personalo klausimais parengimas ir sprendimų priėmimas;

           7.7. rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia ministerijos darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ar darbo/veiklos grupių darbe;

7.9. pagal kompetenciją prisideda prie žmogiškųjų išteklių valdymo ir vystymo politikos bei organizacinės kultūros formavimo, įgyvendinimo ir tobulinimo ministerijoje;

7.10. pagal kompetenciją pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jam nesant;

7.11. vykdo kitus kultūros ministro, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su nustatytomis funkcijomis.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus

vyriausiasis specialistas

_________________        ______________                    ______________________

(valstybės tarnautojo pareigos)      (parašas)                    (vardas, pavardė)