Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-99 TEISĖS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 17. II. PASKIRTIS 4. Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau – ministerijai) vykdant viešojo administravimo funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje, ministerijos strateginiame veiklos plane, rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, užtikrinti, kad ministerijos vykdoma kultūros politika ir rengiami teisės aktai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei juridinės technikos reikalavimus, formuoti ministerijos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką. III. VEIKLOS SRITIS 5. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, bendroji veiklos sritis – teisė, žmogiškųjų išteklių valdymas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (magistro arba jam prilygintą vientisųjų teisės studijų) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį; 6.2. gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, asociacijų, įmonių, akcinių bendrovių veiklą; 6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, konvencijas, tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su Kultūros ministerijos funkcijomis bei asmenų veikla kultūros srityje; 6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teismų įstatymą, įstatymus, susijusius su civiline, administracine ir baudžiamąja teisena, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymą, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius darbo santykius, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, asmens duomenų apsaugą, mokėti pateikti ieškininius pareiškimus, prašymus (skundus), apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į kitų juridinių ar fizinių asmenų pateiktuosius; 6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas; 6.6. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti įvairiapusiškas problemas, susijusias su teisės aktų taikymu dėl Skyriaus atliekamų funkcijų ir savarankiškai jas spręsti; 6.7. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti jų projektus, taip pat vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir kitus dokumentus; 6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą ir organizuoti Skyriaus darbą; 6.9. gebėti užtikrinti bendradarbiavimą su kitų ministerijos administracijos padalinių ar kitų institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojais ar darbuotojais; 6.10. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsof Office programiniu paketu; 6.11. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) B2 lygiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. sprendžia jo kompetencijai priklausančius Skyriaus veiklos klausimus; 7.2. organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, kad būtų tinkamai įgyvendinti Skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai; 7.3. atsiskaito kultūros ministrui, viceministrams bei ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) už Skyriaus veiklą; 7.4. analizuoja, apibendrina ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Skyriaus veiklos; 7.5. rengia arba kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, Vyriausybės ir ministerijos darbo reglamentų nustatyta tvarka juos derina, vizuoja, teikia ministerijos vadovybei, kitoms institucijoms, Vyriausybei; 7.6. dalyvauja formuojant ministerijos organizacinę struktūrą, formuoja ministerijos personalo valdymo politiką; 7.7. organizuoja ministerijos reikiamų veiksmų atlikimą ir koordinuoja skyriaus veiksmus rengiant reikiamus dokumentus kultūros ir meno srities specialistų kvalifikacijos kėlimo klausimais; 7.8. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų, pareigūnų prašymus, skundus, paklausimus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus; 7.9. prireikus teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja komisijų, ministerijos sudarytų: 7.9.1. teisės aktų projektų rengimui; 7.9.2. administracinėms procedūroms, numatytoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ar kituose įstatymuose, atlikti; 7.9.3. priėmimui konkurso tvarka į valstybės tarnautojų, įstaigų vadovų, muziejų vadovų pavaduotojų-vyriausiųjų fondų saugotojų pareigas; 7.9.4. tarnybiniams tyrimams atlikti. 7.10. prireikus, pagal kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių veikloje, įvairiose konferencijose, seminaruose, pagal poreikį juose pristatant ministerijos pozicijas, vadovybės pavedimu - kitų institucijų sudaromų darbo grupių ar komisijų, taip pat kitų institucijų surengtose konferencijose, seminaruose; 7.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, sudarant ministerijos veiklos priemonių planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant ministerijos strateginio veiklos plano priemones; 7.12. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo veikloje; 7.13. rengia dokumentus ir kitą informaciją, medžiagą Valstybės kontrolei, auditoriams, teismams, prokuratūrai ir kitoms valstybės institucijoms bei teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja ministerijai; 7.14. analizuoja teismų praktiką taikant įstatymus ir kitus teisės aktus ir teikia pasiūlymus dėl ministerijos kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo, teismų sprendimų vykdymo; 7.15. rengia ministerijos vadovybei teisinę informacinę medžiagą, prireikus, teikia išvadas ir pasiūlymus, apibendrina gautą medžiagą iš kitų ministerijos administracijos padalinių ar ministerijos reguliavimo srityje esančių juridinių asmenų Skyriaus veiklos klausimais; 7.16. ministerijos vadovybės pavedimu vykdo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ar Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas dėl Skyriaus veiklos ir padeda vykdyti dėl kitų ministerijos administracijos padalinių skyrių ar ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų ir įmonių veiklos nurodytas rekomendacijas; 7.17. teisės aktų nustatyta tvarka analizuoja ir teikia išvadas (derina) dėl ministerijos padalinių parengtų individualių ir norminių teisės aktų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti teikiami Vyriausybei ar vadovybės pavedimu kitų valstybės institucijų pateiktų įstatymų ar norminių teisės aktų projektų atitikimo galiojantiems įstatymams ir norminiams teisės aktams; 7.18. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Skyriaus: pareigybių sąrašo, valstybės tarnautojų skatinimo, atlieka kasmetinį valstybės tarnautojų vertinimą; 7.19. teikia ministerijos struktūriniams padaliniams bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ar įmonėms konsultacijas teisiniais klausimais, jei pagal veiklos sritis tai nėra kitų ministerijos teisininkų kompetencija; 7.20. dalyvauja derinant Lietuvos Respublikos teisę kultūros srityje su tarptautine ir Europos Sąjungos teise; 7.21. koordinuoja skyriaus darbą ministerijai teikiant ir gaunant dokumentus per elektroninę teismų informacinę sistemą; 7.22. teikia išvadas ir apibendrinančią teisinio vertinimo informaciją ministerijos vadovybei dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje organizuojamuose pasitarimuose ar posėdžiuose svarstomų klausimų, taip pat dėl klausimų numatomų svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose ar posėdžiuose. 7.23. vykdo kitas Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas; 7.24. vykdo kitus ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui. Susipažinau (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data) _____________________