Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                                                       Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                            2018 m. liepos 2 d.

                                                                                                                                                       įsakymu Nr. ĮV-541

TEISĖS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

           1. Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

           2. Neteko galios nuo 2019-01-01

           3. Neteko galios nuo 2019-01-01.

II. PASKIRTIS

           4. Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių personalo valdymą, įgyvendinimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje (toliau – Ministerija) užtikrinimui, taip pat ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų (toliau – Ministerijai pavaldžių įstaigų) personalo valdymo politikos formavimui ir įgyvendinimui.

III. VEIKLOS SRITIS

            5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – personalo valdyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

              6. Valstybės tarnautojas, einantis skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;

6.2.  išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, kultūros įstaigų veiklą, šių įstaigų veiklą reglamentuojančius specialiuosius įstatymus ir su jais susijusius teisės aktus;

6.3.  būti susipažinęs ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;

6.4.  mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.5.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6.  būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti taikyti jas praktiškai;

6.7.  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.  rengia arba dalyvauja ir prisideda rengiant teisės aktų, susijusių su Ministerijos vidaus tvarka, Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir su šiais įstatymais susijusių kitų teisės aktų įgyvendinimu, projektus;

7.2.  sprendžia Ministerijos žmogiškųjų išteklių valdymo srityje kylančius klausimus, suderinus su Ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį, pateikia skyriaus vedėjui ar Ministerijos vadovybei konkrečius klausimų sprendimo variantus;

7.3.  dalyvauja rengiant ministerijos administracijos struktūrą, pareigybių (etatų) sąrašą, teikia pasiūlymus dėl pareigybių (etatų) sąrašo pakeitimo ir papildymo, dėl atlyginimo priedų ir priemokų nustatymo, sumažinimo ar padidinimo;

7.4.  kartu su padalinių vadovais rengia Ministerijos administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, derina juos, tikslina ir teikia juos tvirtinimui;

7.5.   atlieka žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijas, susijusias su Ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, tarnybos (darbo) teisiniais santykiais – konkursų dėl priėmimo į pareigas organizavimu;

7.6.  atlieka žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijas, susijusias su ministerijai pavaldžių įstaigų (muziejų ir bibliotekų) vadovų tarnybos teisiniais santykiais – konkursų dėl priėmimo į pareigas organizavimu, metinių veiklos užduočių nustatymu ir jų vertinimo koordinavimu;

7.7.  atlieka žmoniškųjų išteklių valdymo funkcijas, susijusias su Ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų vadovų tarnybos teisiniais santykiais – konkursų dėl priėmimo į pareigas organizavimu, metinių veiklos užduočių nustatymu ir jų vertinimo koordinavimu;

7.8.  pagal kompetenciją ir kuruojamas sritis bendradarbiauja ir pagal poreikį teikia reikalingą informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, kad būtų užtikrinamas reikiamų dokumentų personalo klausimais parengimas ir sprendimų priėmimas;

7.9.  organizuoja naujų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų supažindinimą su pagrindiniais ministerijos vidaus teisės aktais;

7.10.   pildo visų ministerijos struktūrinių padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;

7.11.   analizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamą medžiagą dėl valstybinių pensijų skyrimo;

7.12.   rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia ministerijos darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

7.13.   pagal poreikį ir kuruojamas sritis teikia reikalingą informaciją valstybės tarnautojų registrui;

7.14.   pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ar darbo/veiklos grupių darbe;

7.15.   pagal kompetenciją prisideda prie žmogiškųjų išteklių valdymo ir vystymo politikos bei organizacinės kultūros formavimo, įgyvendinimo ir tobulinimo ministerijoje;

7.16.   pagal kompetenciją pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jam nesant;

7.17.   vykdo kitus kultūros ministro, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su nustatytomis funkcijomis.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

_________________________                                   

(valstybės tarnautojo pareigos)

_________________________                                                          

(vardas, pavardė)

_________________________

(parašas)        

______________________________

(data)