Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. ĮV-171 INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai. 2. Pareigybės lygis – A2. 3. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, įgytą administruojant projektus, kurie finansuojami Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis; 4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Europos Sąjungos dokumentus, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei kultūros sritį; 4.4. išmanyti ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus; 4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir siūlymus; 4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, dirbti komandoje; 4.7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu. III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas, kad ministerijos priemonės, kurioms įgyvendinti naudojamos 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšos, būtų tinkamai planuojamos, administruojamos ir įgyvendinamos, vykdo šias funkcijas: 5.1. sudaro metinius priemonių kvietimų, pasiūlymų teikti paraiškas planus; 5.2. dalyvauja rengiant projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus; 5.3. sudaro valstybės planavimo būdu atrenkamų projektų sąrašus, pagal kompetenciją dalyvauja investicijų projektų vertinime ir projektų atrankos procesuose; 5.4. dalyvauja rengiant ir teikiant tvirtinti priemonių įgyvendinimo planą ir jo pakeitimus; 5.5. dalyvauja rengiant ir derina su kitomis institucijomis projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus; 5.6. rengia įsakymų dėl finansavimo skyrimo projektus; 5.7. atlieka 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės valdymo komiteto sekretoriaus funkcijas; 5.8. nagrinėja pareiškėjų skundus dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų arba neveikimo; 5.9. prižiūri 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus; 5.10. vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją; 5.11. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį (toliau – SFMIS2014), suveda duomenis ir įkelia dokumentus į SFMIS2014; 5.12. atlieka teisės aktuose ir Ministerijos vidaus procedūrose nustatytus veiksmus, susijusius su 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų išmokėjimu ir susigrąžinimu, taip pat centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui perduoda reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą ir teikia tvirtinančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas, priima sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose, reglamentuojančiuose Veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka; 5.13. dalyvauja rengiant ir derinant su atsakingomis institucijomis 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimą reglamentuojančius dokumentus, organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planuose numatytam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui užtikrinti; 5.14. užtikrina, kad gaunami ir rengiami dokumentai, kurie susiję su Veiksmų programos administravimu ir finansavimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi.; 5.15. siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla; 5.16. siekdamas, kad ministerijos priemonės, kurioms įgyvendinti naudojamos ES struktūrinės fondų lėšos būtų tinkamai planuojamos, administruojamos ir įgyvendinamos, turi teisę kreiptis į tarpines, kitas institucijas ir įstaigas, metodinės pagalbos centrus, Stebėsenos komitetą, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetą, pareiškėjus ir projektų vykdytojus, išorės ekspertus bei gauti iš šių subjektų ir (arba) jų administruojamų duomenų bazių ir asmenų, informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą, kurios reikia 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui užtikrinti.