Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. ĮV-84 INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (priemonės vadovas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 2. Pareigybės lygis – A2. 3. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Investicijų valdymo skyriaus vedėjui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį finansų ar buhalterinės apskaitos arba projektų administravimo srityse; 4.2. gebėti rinkti, sisteminti, registruoti dokumentus bei vesti jų apskaitą, rengti dokumentų projektus, rašyti bei derinti posėdžių protokolus; 4.3.išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, ES dokumentus, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei kultūros sritį; 4.4. išmanyti ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus; 4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus; 4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą; 4.7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu. III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti ministerijai priskirtas 2014-2020 metų veiksmų programos veiklas, vykdo šias funkcijas: 5.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant kultūros sektoriaus 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus; 5.2. teikia siūlymus ministerijos vadovybei, atsakingoms institucijoms Veiksmų programos įgyvendinimo politikos, teisės aktų tobulinimo ir kitais susijusiais klausimais; 5.3.pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis už Veiksmų programos administravimą atsakingomis institucijomis, dalyvauja tarpinstitucinių darbo grupių veikloje; 5.4. pagal kompetenciją vykdo Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą; 5.5. dalyvauja rengiant ir derinant su atsakingomis institucijomis 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimą reglamentuojančius dokumentus; 5.6. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl projekto sutarčių pakeitimų, taip pat teikia pritarimus įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritariama projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarčių pakeitimo arba nutraukimo; 5.7. suveda duomenis ir įkelia dokumentus į ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą; 5.8. organizuoja ir protokoluoja pasitarimus; 5.9. siekdamas, kad Ministerijos priemonės, kurioms įgyvendinti naudojamos 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšos, būtų tinkamai planuojamos, administruojamos ir įgyvendinamos, atlieka šias funkcijas: 5.9.1. prižiūri 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus; 5.9.2. atlieka Veiksmų programos priemonės valdymo komiteto sekretoriaus funkcijas; 5.9.3. tvarko skyriaus bylas; 5.10. užtikrina, kad gaunami ir rengiami dokumentai, kurie susiję su Veiksmų programos administravimu ir finansavimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi; 5.11. siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kultūros ministro, viceministro, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla; 5.12. siekdamas, kad Ministerijos priemonės, kurioms įgyvendinti naudojamos ES struktūrinės fondų lėšos būtų tinkamai planuojamos, administruojamos ir įgyvendinamos, turi teisę kreiptis į tarpines, kitas institucijas ir įstaigas, metodinės pagalbos centrus, Stebėsenos komitetą, Veiksmų programos valdymo komitetą, pareiškėjus ir projektų vykdytojus, išorės ekspertus bei gauti iš šių subjektų ir (arba) jų administruojamų duomenų bazių ir asmenų, informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą kurios reikia Veiksmų programos administravimui užtikrinti.