Pareigų aprašymas Spausdinti

INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Neteko galios nuo 2019-01-01. 3. Neteko galios nuo 2019-01-01. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti rengiant valstybės investicijų programą, kontroliuoti programos įgyvendinimą pagal kuruojamą sritį. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – strateginis planavimas, finansų valdymas statybos inžinerijos srityje, o specialioji –ministerijos strateginių tikslų, susijusių su savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimu, įgyvendinimas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti socialinių mokslų srities (ekonomikos krypties) arba techninių mokslų statybos inžinerijos srities ar jam prilygintą aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybės investicijų planavimo, kontrolės ir priežiūros srityje; 6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę kultūros įstaigų veiklą, valstybės kapitalo investavimą, strateginį veiklos planavimą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje; 6.3. žinoti Ilgalaikę valstybės raidos strategiją kultūros srityje, Kultūros ministerijos strateginį veiklos planą, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, Valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, valstybės kapitalo investicijų planavimo metodiką, strateginio planavimo metodiką; 6.4. mokėti kaupti ir analizuoti finansines ataskaitas ir kitą informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas; 6.5. mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų skundus, pasiūlymus ir prašymus, rengti atsakymus; 6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus; 6.7. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu; 6.8. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos struktūrinės paramos teikimo bendraisiais principais; 6.9. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. renka, analizuoja ir apibendrina valstybės investicijų į savivaldybių objektus poreikius; 7.2. pagal kompetenciją teikia išvadas dėl investicijų į kuruojamą sritį tikslingumo; 7.3. dalyvauja rengiant Valstybės investicijų programos projektą; 7.4. rengia duomenis SIS (stebėsenos informacinė sistema) pagal kuruojamą sritį, dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą; 7.5. pagal poreikį rengia siūlymus ministerijos investicijų projektų atrankos komisijai, rengia komisijos posėdžių protokolus; 7.6. pagal kompetenciją: 7.6.1. rengia ministerijos investicijų finansavimo ir kitų su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu susijusių sutarčių projektus pagal kuruojamą sritį, vykdo šių sutarčių pakeitimų, nutraukimų kontrolę; 7.6.2. atlieka teikiamų mokėjimo paraiškų vertinimą; 7.6.3. vykdo lėšų panaudojimo stebėseną projekto eigoje; 7.6.4. esant poreikiui vykdo finansuojamų projektų patikras vietoje; 7.6.5. renka, sistemina ir apibendrina informaciją apie valstybės investicijoms skirtų lėšų panaudojimą pagal kuruojamą sritį, rengia lėšų panaudojimo ataskaitas; 7.6.6. konsultuoja kultūros įstaigas investicijų planavimo ir įgyvendinimo klausimais; 7.6.7. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, kitų teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais; 7.6.8. rengia ministerijos raštus, susijusius su Skyriaus veikla; 7.7. organizuoja ir kontroliuoja dokumentų tvarkymą ir saugojimą Skyriuje; 7.8. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus Skyriaus vedėjui. Susipažinau: ___________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) _______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data)