Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV- 255 INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Neteko galios nuo 2019-01-01. 3. Neteko galios nuo 2019-01-01. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti valstybės investicijų programą, kontroliuoti programos įgyvendinimą pagal kuruojamą sritį. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – strateginis planavimas, finansų valdymas statybos inžinerijos srityje, o specialioji –ministerijos strateginių tikslų, susijusių su ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimu įgyvendinimas. III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybės investicijų planavimo, kontrolės ir priežiūros srityje; 6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę kultūros įstaigų veiklą, valstybės kapitalo investavimą, strateginį veiklos planavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje; 6.3. žinoti Ilgalaikę valstybės raidos strategiją kultūros srityje, Kultūros ministerijos strateginį veiklos planą, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, Valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, valstybės kapitalo investicijų planavimo metodiką, strateginio planavimo metodiką; 6.4. mokėti kaupti ir analizuoti finansines ataskaitas ir kitą informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas; 6.5. mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų skundus, pasiūlymus ir prašymus, rengti atsakymus; 6.6. sugebėti atlikti kitų teisės aktų pagal skyriaus kompetenciją analizę, rengti teikti siūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo, rengti projektus; 6.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus; 6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.9. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B2 lygiu; 6.10. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. renka, analizuoja ir apibendrina valstybės investicijų, išskyrus investicijų į savivaldybių objektus, poreikius; 7.2. atlieka investicijų projektų vertinimą; 7.3. pagal kompetenciją teikia išvadas dėl investicijų į kuruojamą sritį tikslingumo; 7.4. pagal poreikį rengia siūlymus ministerijos investicijų projektų atrankos komisijai, rengia komisijos posėdžių protokolus; 7.5. rengia Valstybės investicijų programos projektą; 7.6. vykdo įgyvendinamų investicijų projektų stebėseną ir kontrolę, įskaitant patikras vietoje; 7.7. pagal poreikį atlieka viešųjų pirkimų vertinimą; 7.8. renka, sistemina ir teikia Finansų ministerijai informaciją apie Valstybės investicijų programos pagal investicijų projektų įgyvendinimo programas ir investicijų projektus vykdymą už nustatytus laikotarpius; 7.9. teikia informaciją ir duomenis per SIS (stebėsenos informacinė sistema) ministerijos Strateginio planavimo ir finansų skyriui, dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą, pagal kompetenciją dalyvauja kultūros įstaigų strateginių planų vertinime; 7.10. renka statistines ir investicinės veiklos ataskaitas ir teikia jas kitoms valstybės institucijoms pagal kompetenciją jų nustatyta tvarka; 7.11. integruoja Valstybės investicijų programą į ministerijos strateginio veiklos plano programų priemones; 7.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijai priskirtos 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės įgyvendinime; 7.13. analizuoja teisės aktais patvirtintų programų įgyvendinimo suderinamumą; 7.14. vadovaudamasis ministerijos darbo reglamentu: 7.14.1. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, kitų teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais; 7.14.2. rengia ministerijos raštus, susijusius su skyriaus veikla; 7.14.3 konsultuoja kultūros įstaigas investicijų planavimo ir įgyvendinimo klausimais; 7.14.4. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus Skyriaus vedėjui. Susipažinau ___________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) ___________________________ (parašas) ___________________________ (vardas ir pavardė) __________________________ (data)