Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-243 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas; 2. Neteko galios nuo 2019-01-01; 3. Neteko galios nuo 2019-01-01 II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) administravimo ir finansavimo laikotarpio tarpinės institucijos funkcijų vykdymą. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – Europos Sąjungos (toliau - ES) fondų lėšų administravimas – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI SKYRIAUS VYRENIOJO PATARĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą; 6.2. ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį, administruojant projektus, kurie finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis; 6.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 6.4. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Veiksmų programos administravimo ir finansavimo laikotarpio tarpinės institucijos funkcijas, strateginį planavimą; 6.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 6.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.8. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.9. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu. V. INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 7.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, įgyvendinančių Veiksmų programos administravimo ir finansavimo laikotarpio tarpinės institucijos funkcijų vykdymą (toliau – skyriaus darbuotojai), darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai; 7.2. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo; 7.3. viceministro ar vedėjo pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus; 7.4. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 7.5. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su skyriaus darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais; 7.6. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje ir darbe; 7.7. užtikrina skyriaus darbuotojų bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais; 7.8. dalyvauja rengiant savo kompetencijos srityje susijusius strateginio planavimo dokumentus; 7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Partnerystės sutartį ir Veiksmų programą, teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo. Dalyvauja Veiksmų programos priemonių planavime, rengia ir derina pasiūlymus dėl Veiksmų programos ir (arba) jos priedo pakeitimų; 7.10. teikia siūlymus atsakingoms institucijoms Veiksmų programos įgyvendinimo politikos, teisės aktų tobulinimo ir kitais susijusiais klausimais; pagal kompetenciją dalyvauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto, valdymo komiteto, kitų susijusių tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje; 7.11. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių Veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus; 7.12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir tobulinant 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano ir kitų nacionalinių strategijų ar programų, kurias planuojama įgyvendinti naudojant ES struktūrinių fondų investicijas, priemones, siekiant jų tarpusavio koordinavimo ir suderinamumo su ES struktūrinių fondų investavimo kryptimis; 7.13. atstovauja Ministerijai Lietuvos ir užsienio institucijose ES struktūrinių fondų investicijų politikos formavimo bei koordinavimo Lietuvoje klausimais, dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir kituose renginiuose; 7.14. bendradarbiauja su Ministerijos struktūriniais padaliniais ir kitų už ES struktūrinių fondų administravimą atsakingų institucijų atstovais, dalyvauja antikorupcinės komisijos veikloje; 7.15. planuoja 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas, skiriamas Ministerijos kompetencijos srities projektams finansuoti; 7.16. tvirtina mokėjimo paraiškas apmokėti iš Ministerijai, kaip asignavimų valdytojui, patvirtintų ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų ir pagal kompetencija atlieka teisės aktuose ir Ministerijos vidaus procedūrose nustatytus veiksmus, susijusius su 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų išmokėjimu; 7.17. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl projektų sutarčių pakeitimų, taip pat teikia pritarimus įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritariama projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarčių pakeitimo arba nutraukimo; 7.18. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą, rengiant finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas, teikia siūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo, dalyvauja finansines priemones apimančių projektų atrankoje ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės priemonės įgyvendinimu; 7.19. dalyvauja rengiant ir derinant su atsakingomis institucijomis 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimą reglamentuojančius dokumentus, organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą; 7.20. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir Ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas; taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu; 7.21. dalyvauja rengiant ir atnaujinant vidaus procedūrų, užtikrinančių Veiksmų programos administravimą ir finansavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi, aprašymus; 7.22. pagal poreikį organizuoja kreipimąsi į tarpines, kitas institucijas ir įstaigas, metodinės pagalbos centrus, Veiksmų programos stebėsenos komitetą, Veiksmų programos valdymo komitetą, išorės ekspertus dėl informacijos, konsultacijų ir metodinės pagalbos, kurios reikia Veiksmų programos administravimui užtikrinti; 7.23. laiku ir kokybiškai vykdo ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų ir kitų pavedimų, susijusių su skyriaus nuostatose nurodytomis funkcijomis, atlikimą; 7.24. kasmet analizuoja pavestos srities darbą, rengia veiklos planus ir ataskaitas, kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje įvertina skyriaus darbuotojų veiklą teisės aktų nustatyta tvarka; 7.25. užtikrina, kad gaunami ir rengiami dokumentai, kurie susiję su Veiksmų programos administravimu ir finansavimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi; 7.26. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Susipažinau _______________________ _________________ _______________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) _____________ (data)